Maandagmiddag overhandigde de RECRON aan minister Remkes van BZK 10 redenen om de toeristenbelasting af te schaffen. De VNG is tegen deze afschaffing. Niet omdat gemeenten zo graag belastingen heffen, maar omdat belastingheffing noodzakelijk is om te kunnen investeren in lokale voorzieningen. Vele van die investeringen komen ook of vooral ten gunste van toeristen. Gemeenten moeten daarom de keuze hebben om een deel van deze kosten met opbrengsten uit de toeristenbelasting te betalen. Zolang er geen alternatief is voor gemeenten, moet de toeristenbelasting worden gehandhaafd.

De VNG heeft in het verleden al meerdere keren gepleit voor de vervanging van de
toeristen- en forensenbelasting door verblijfsbelastingen. De VNG is dan ook verheugd dat de minister van BZK eind augustus 2005 heeft aangekondigd de mogelijkheden te onderzoeken om de forensen- en toeristenbelasting te bundelen. De VNG wil graag op korte termijn met het rijk meedenken over de alternatieven. Uitgangspunt daarbij is wel dat de gemeenten de vrijheid behouden om naar eigen inzichten ook de toeristen van buiten de gemeente te laten meebetalen aan de voorzieningen die ook ten goede van toeristen komen.

De RECRON stelt dat de toeristenbelasting een groot beslag legt op de recreatieondernemer. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat de tijdsbesteding voor ondernemers gemiddeld 1 àƒÆ’  2 uur per jaar bedraagt Met die tijdbesteding valt het dus wel mee. Ook de administratieve rompslomp wordt vaak beperkt omdat de ondernemers al een financiële administratie bijhouden voor de jaarrekening en de aangiftes voor de rijksbelastingen. Daarnaast wordt in veel gemeenten vooral voor campings gewerkt met een forfaitaire bepaling van het aantal overnachtingen zodat geen extra administratieve handelingen noodzakelijk zijn. Overigens staat de VNG open voor alternatieven om de administratieve lasten voor ondernemers waar mogelijk te beperken.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat toeristen zich niets gelegen laten liggen aan de
toeristenbelasting. De keuze van de reisbestemming wordt niet door de toeristenbelasting
beïnvloed. Daarnaast vindt het merendeel van de toeristen de toeristenbelasting
acceptabel. Ook toeristen begrijpen dat de investeringen van gemeenten geld kosten die de gemeenschap met elkaar moet opbrengen.

De actie van de RECRON maakt duidelijk dat de discussie over de toeristenbelasting meer op emotie dan op feiten is gebaseerd. Het is daarom de hoogste tijd dat er een handreiking komt waarmee gemeenten hun inkomsten en uitgaven voor de toeristisch recreatieve sector in beeld kunnen brengen. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft deze handreiking aan de Tweede Kamer toegezegd. De VNG roept de staatssecretaris op om deze handreiking snel te publiceren.

bron:VNG