De VNG heeft in een brief aan de Tweede Kamer haar bezwaren tegen het voorontwerp tot wijziging van de Wet op de ruimtelijke ordening (WRO) naar voren gebracht.

De bezwaren van de VNG betreffen de volgende punten:
* De rechtstreekse doorwerking van algemene regels
* Het beleggen van het tweedelijns toezicht bij de provincie
* De legessanctie ex art. 3.8e
* Onduidelijkheid over de grens van het 'eigen risico' bij planschade
* De verplichting tot bestemmingsplan bebouwde kom

Doorwerking algemene regels De bevoegdheid tot het stellen van algemene regels leidt tot rechtsonzekerheid bij burgers. Uit het wetsvoorstel volgt namelijk dat aanvragen om bouwvergunningen moeten worden getoetst aan het bestemmingsplan à¨n aan de algemene regels. Daarbij komt ook de rechtsbescherming in het geding omdat niet wordt voorzien in een beroepsmogelijkheid.

Tweedelijns toezicht bij het Rijk Het 'tweedelijns toezicht' betreft de activiteiten gericht op het doen naleven van VROM-taken door gemeenten. De VNG vindt dat het Rijk de verantwoordelijkheid moet houden voor het tweedelijns toezicht. Het is immers het Rijk dat voor het overgrote deel belast is met het maken van de wetgeving.

Legessanctie De VNG maakt ernstige bewaren tegen de legessanctie ex art. 3.8e (projectbesluit). Wij vinden dat belanghebbenden bij een niet tijdige herziening van een bestemmingsplan niet moeten worden bevoordeeld (door het kwijtschelden van leges) ten opzichte van belanghebbenden die te maken hebben met een bestemmingsplan dat nog wel actueel is.

Planschade De VNG is het eens met het voorstel om tegemoetkoming in de schade in de plaats te laten komen van vergoeding van schade. 'Binnen het normale maatschappelijke risico vallende schade' komt voor rekening van de aanvrager. Wij vinden wel dat snel onderzocht moet worden of de grens van het eigen risico nader kan worden afgebakend. Bijvoorbeeld door differentiatie naar aard van de schade en naar de omgeving.

Bestemmingsplan bebouwde kom De verplichting voor gemeenten om voor de bebouwde kom een bestemmingsplan op te stellen betekent een zware belasting voor betrokken gemeenten. De VNG pleit voor een uitgestelde inwerkingtreding van dit voorschrift met vijf jaar.
 
bron:VNG