Toezicht op de naleving van de Tabakswet, door de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), leidt tot een toegenomen acceptatie van de rookvrije werkplek en een afname van tabaksverkoop onder jongeren. Dat staat in de evaluatie van de tabakswet die door de VWA deze week aan de minister van VWS is aangeboden.

De VWA heeft tijdens de controles ook geconstateerd dat de tabakswet in sommige gevallen moeilijk te handhaven is en meent dat de wet op een aantal punten verder aangepast en verduidelijkt dient te worden.

De implementatie van de Europese richtlijn uit juni 2001, die productie, presentatie en verkoop van tabaksproducten regelt,  en de wijzigingen van de Tabakswet in april 2002 leidden tot een aanscherping van de wettelijke bepalingen voor tabaksgebruik. De VWA rapporteert over de mate van naleving van de belangrijkste bepalingen, de trends en de knelpunten.

Rookvrije werkplek
In circa 70% van de ondernemingen in Nederland  is rookvrij werken algemeen geaccepteerd. De huidige wettekst over ´hinder en overlast' is volgens sommige ondernemers vatbaar voor discussie. Daarom adviseert de VWA om de huidige wettelijke bepalingen te vervangen door een verplichting van de werkgever om klip en klaar een rookverbod in te stellen om zo de werknemers te vrijwaren van blootstelling aan tabaksrook.

Leeftijdsgrenzen tabak
Minder jongeren kopen tabak. Maar jongeren die echt gemotiveerd zijn om tabak te kopen lukt het bijna altijd. De beschikbare personele capaciteit bij de VWA om hierop toe te zien is beperkt, zeker gelet op de vele verkooppunten (meer dan 60.000).
Er is een tendens te bespeuren dat tabak op steeds meer plaatsen wordt verkocht. De VWA adviseert om beleid te ontwikkelen, gericht op het verminderen van het aantal verkooppunten.

Reclameverbod
Bij sponsering en reclame verkennen de producenten de grenzen van de wet.  Het aantal overtredingen neemt toe. Verduidelijking van de wet, vooral van de begrippen ´reguliere presentatie' en ´tabaksspeciaalzaak'. Is noodzakelijk om beter toezicht mogelijk te maken.

Samenstelling en etikettering
Het toezicht op de samenstelling en de etikettering van tabaksproducten is zeer complex vanwege arbeidsintensieve analyse methode. Het hoge percentage overtredingen voor teer en nicotine gehalten in tabak maakt voortdurend toezicht noodzakelijk. De VWA adviseert om dit soort regelgeving onder het regime van de bestuurlijke boetes te plaatsen.

bron:VWA