In 2004 werkte bij 41 procent van de paren de een in voltijd en de ander in deeltijd. Sinds 2000 is dit het meest populaire model. Bij een op de drie jongere paren komt de combinatie van twee voltijdbanen voor. Bij oudere paren is dit veel minder. De tevredenheid over de arbeidsverdeling is het laagst onder paren waarvan slechts à©à©n persoon tot de werkzame beroepsbevolking behoort.

Voltijdbaan plus deeltijdbaan in opmars
De arbeidsdeelname van paren is de afgelopen jaren gewijzigd. Het aandeel waarbij à©à©n persoon voltijd werkt en de andere deeltijd is gestegen van 27 procent in 1992 naar 41 procent in 2004. Dit komt doordat meer vrouwen zijn gaan werken, vooral in deeltijd. Sinds 2000 is deze combinatie het meest populair. Het aandeel huishoudens waarvan slechts à©à©n persoon tot de werkzame beroepsbevolking behoort is aanzienlijk gedaald. Het nam af van 49 procent in 1992 tot 32 procent in 2004. Bij deze paren is het vrijwel altijd de man die werkt.

Verdeling van arbeid bij oude en jonge paren
Bij jonge paren komt de combinatie van twee voltijdbanen relatief vaak voor. In 2004 gold dit voor ruim eenderde van de paren waarvan de vrouw jonger dan dertig jaar is. Dat is meer dan twee keer zo vaak als gemiddeld. Boven de dertig jaar komt de combinatie voltijd- plus deeltijdwerk het meeste voor. Naarmate de leeftijd van de vrouw hoger is, gaat het vaker om een middelgrote deeltijdbaan en minder vaak om een grote.

Minste tevredenheid bij combinatie voltijd en geen baan
Bij de meeste werkende paren komt voor vier van de vijf de feitelijke arbeidsverdeling overeen met de gewenste. Uitzondering vormden de paren waarvan de een voltijd werkt en de ander niet tot de werkzame beroepsbevolking behoort. Van hen was slechts 64 procent tevreden. Zo'n 27 procent wilde een grotere arbeidsdeelname: 17 procent prefereerde de combinatie voltijdbaan met een middelgrote deeltijdbaan en 10 procent wilde de voltijdbaan combineren met een grote deeltijdbaan of nog een voltijdbaan.

Bij de paren waarvan beiden een voltijdbaan hadden, zou 20 procent een andere arbeidsverdeling willen. Tweederde van deze groep geeft de voorkeur aan de combinatie van een voltijdbaan met een grote deeltijdbaan.

bron:CBS