Mbo-leerlingen zien veel positieve kanten aan beroepspraktijkvorming in het buitenland. De voorbereiding en organisatie van zo'n buitenlandse stage moeten echter beter. Dat blijkt uit het onderzoek 'Buitenland binnen bereik', dat in opdracht van kenniscentrum ECABO en samenwerkingspartners is uitgevoerd.

Het onderzoek bestond uit individuele en groepsinterviews onder 155 autochtone en
allochtone mbo'ers, die deels wel en deels niet de internationale
beroepspraktijkvorming(I-BPV) achter de rug hadden. De geïnterviewden noemen als
belangrijkste positieve resultaten van een stage in het buitenland: het leren van een
vreemde taal, meer begrip voor mensen uit andere culturen, persoonlijke groei en
ontwikkeling en een betere positie op de arbeidsmarkt. Allochtone leerlingen lijken I-BPV belangrijker te vinden voor hun CV en verdere loopbaan dan autochtone leerlingen. Autochtone leerlingen noemen vaker persoonlijke ontwikkeling als opbrengt van de stage in het buitenland.

Het merendeel van de leerlingen vindt de voorlichting vanuit de school over I-BPV matig of onvoldoende. Naast de school zijn mede-leerlingen en internet een belangrijke bron van informatie. Ook de praktische ondersteuning bij de voorbereiding kan beter: visum, verzekeringen, huisvesting en een goede introductie op de stageplaats. Verder zijn leerlingen niet altijd tevreden over de communicatie tussen school en stageplaats over de stagedoelen en vinden ze de stageopdrachten niet altijd duidelijk in relatie tot de opleiding zij volgen.

Allochtone leerlingen vinden met name begeleiding en communicatie belangrijke factoren voor een succesvolle I-BPV. Autochtone leerlingen benadrukken de organisatorische aspecten als voorwaarde voor een succesvolle stage bij een buitenlands bedrijf.

Het onderzoek heeft tal van concrete aanbevelingen opgeleverd voor het project'Gateway for International Vocational Educational Training (GIVET', dat ECABO met een breed consortium van partners uitvoert, waaronder kenniscentrum LOB-HTV, een aantal ROC's en het internationale bedrijfsleven. Doel van GIVET is een scala aan instrumenten en diensten te ontwikkelen die mbo'ers stimuleren tot beroepspraktijkvorming in het buitenland. Meer informatie over dit project is te vinden onder Nieuwsberichten op de site www.esb-projecten.nl

Het consortium van dit project bestaat uit: ECABO (Amersfoort), LOB HTV (Zoetermeer), ROC Aventus (Deventer), Gilde Opleidingen (Roermond), Mondriaan (Den Haag), A12-Titus College (Velp) en A12-Nederveluwe (Ede), ROC Zadkine (Rotterdam), ROC van Twente (Almelo), Language Services/ETS (Breda), Holiday Break PLC ( Manchester UK).

bron:ECABO