De Beheerder en de Raad van Toezicht van het AH Vaste Klanten Fonds hebben een brief gestuurd naar de participanten van het Fonds om hen te informeren over de gevolgen van de schikking Ahold en de voorgenomen liquidatie van het AH Vaste Klanten Fonds.

Voornemen tot liquidatie van het Fonds
De Beheerder van het AH Vaste Klanten Fonds en de Raad van Toezicht hebben de toekomst van het Fonds geëvalueerd. De aanleiding hiervoor is onder andere gelegen in de noodzaak om buitenproportionele investeringen te doen als gevolg van veranderingen in wet- en regelgeving. Bovendien is er in de afgelopen jaren een teruglopende belangstelling voor het Fonds. Na verschillende alternatieven onderzocht te hebben zijn de Beheerder en de Raad van Toezicht tot de conclusie gekomen dat een voortzetting van het Fonds niet in het belang is van de participanten. Daarom zien zij zich genoodzaakt het voornemen uit te spreken het Fonds te liquideren. De liquidatie vindt plaats in overleg met de Autoriteit Financiële Markten. Naar verwachting zal het liquidatietraject van het Fonds in het tweede kwartaal van 2007 zijn afgerond, waarna het Fonds definitief zal ophouden te bestaan.
Schikking Ahold
Aan een onafhankelijke derde is, zoals bekend gemaakt op 20 januari jl., gevraagd om als arbiter een bindende uitspraak te doen over de vraag hoe het schikkingsbedrag dat het Fonds mogelijk zal ontvangen onder de (voormalige) participanten verdeeld dient te worden. De uitspraak is inmiddels verkregen en door de Beheerder en de Raad van Toezicht overgenomen. Samengevat komt het arbitraal vonnis erop neer dat de opbrengst van het schikkingsbedrag bij ontvangst zal worden toegevoegd aan het fondsvermogen. Het bedrag zal vervolgens ten goede komen aan de participanten die deelnemen in het Fonds op het moment dat de hoogte van dit bedrag definitief komt vast te staan.
Gevolgen
Op 1 juni 2006 wordt de voorlopige liquidatiebalans opgesteld, exclusief de opbrengst van het mogelijk te ontvangen schikkingsbedrag, zodat de netto waarde van de beleggingen kan worden vastgesteld. De netto waarde wordt vervolgens uitgekeerd aan de participanten op basis van het aantal in bezit zijnde units. Een participant die recht heeft op een gedeelte van het schikkingsbedrag, krijgt dat bedrag in de eerste helft van 2007 overgemaakt.

Sinds 20 januari is het niet meer mogelijk om nieuwe units te kopen. Gezien de voorgenomen liquidatie en de uitspraak van de arbiter blijft deze maatregel van kracht. Met nadruk worden participanten erop gewezen dat zij door units te verkopen hun aanspraak met betrekking tot het eerder genoemde schikkingsbedrag opgeven.

bron:AEGON