De overheidsfinanciën zijn verbeterd. Het begrotingstekort voor 2006 komt uit op 1,0% van het BBP. Dat is lager dan werd verwacht op Prinsjesdag (1,8%). Dat blijkt uit de Voorjaarsnota 2006. Het kabinet verwacht dat de koopkracht zich weer gunstig gaat ontwikkelen. Naast een algemene maatregel voor alle huishoudens, heeft het kabinet voor specifieke groepen extra maatregelen genomen.

In de Voorjaarsnota beschrijft het kabinet de volgende maatregelen:
-De economische structuur wordt versterkt door gerichte investeringen van 1,4 miljard euro.
-De veiligheid wordt verbeterd door onder meer capaciteitsuitbreiding en verbeteringen in de rechterlijke keten.
-Er komt structureel 300 miljoen euro extra beschikbaar voor onderwijs. Dit wordt vooral besteed aan de verhoging van de leerplicht tot 18 jaar.
-De jeugdzorg wordt verder versterkt. Eind 2006 moeten de wachtlijsten zijn opgelost.
-De korting op de Nederlandse bijdrage aan de Europese Unie (1 miljard euro) wordt omgezet in een verlaging van belastingen en premies voor burgers en bedrijven. Zo wordt voor werknemers de WW-premie verlaagd.
-Om het vestigingsklimaat van Nederland verder te verbeteren, wordt onder meer de vennootschapsbelasting (Vpb) verlaagd naar 25%. -Verder wordt een MKB-winstvrijstelling ingevoerd.   

 

Begrotingsregels
De maatregelen blijven binnen de grenzen van de begrotingsspelregels. Dat wil zeggen dat inkomstenmeevallers ten gunste komen van het begrotingssaldo. Meevallers in de uitgaven als gevolg van een situatie van economische hoogconjunctuur, worden niet uitgegeven.
Bron:MinFin