De vraag naar meer kwaliteit op de woningmarkt is nog steeds actueel. In plaats van alleen in de koopsector doet zich de vraag naar meer kwaliteit nu ook voor in de huursector. Dit blijkt uit twee recente woningmarktonderzoeken die minister Dekker van VROM met een begeleidende brief naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

 

Aantallen
Het eerste onderzoek, de Primosprognose 2005, gaat vooral in op de kwantitatieve
ontwikkelingen naar aanleiding van de meest recente demografische cijfers van het CBS. Hieruit blijkt dat de verwachte bevolkingsgroei iets lager is door een lagere immigratie en een hogere emigratie; daar staat tegenover dat de individualisering
(huishoudensvorming) versterkt doorzet, zodat per saldo het aantal huishoudens dat een woning zoekt weinig afwijkt van eerdere prognoses.
De minister schrijft in haar brief dat de vorig jaar gemaakte 'woningbouwafspraken' door de uitkomsten van deze prognose worden ondersteund. Deze afspraken blijven dan ook onverkort gelden.

Kwaliteit
Het tweede onderzoek, Woningmarktverkenningen Socrates 2004, gaat in op de woonwensen op de wat langere termijn. Hieruit blijkt - in tegenstelling tot eerdere prognoses - er nu meer behoefte is aan huurwoningen en dan vooral woningen met voorzieningen voor ouderen en duurdere huurwoningen.

De verhouding tussen huur en koop is in de verwachte woningbehoefte minder stabiel; dat komt omdat deze verhouding wordt beïnvloed door de prijsonwikkelingen op de huur- en koopwoningenmarkt en is daarmee sterk conjunctuurgevoelig. Echter op de lange termijn blijft de voorkeur voor koop evident. Wel is er een verminderde belangstelling in het duurste segment van de koopsector.

Een deel van nieuwbouw is bestemd voor de vervanging van huurwoningen die gesloopt of
verkocht worden bij de herstructurering van wijken in de grote en middelgrote steden.
Volgens de ramingen zijn dat er  zo'n 35.000 per jaar (25.000 verkopen en 10.000 sloop). Daar komt nog bij een uitbreidingsbehoefte van 10.000 huurwoningen, zodat het geraamde totale nieuwbouwprogramma van ongeveer 90.000 per jaar voor de helft uit huurwoningen zou moeten bestaan. Minister Dekker concludeert uit de 'Socrates'-prognose dat de investeringen in nieuwbouw en herstructurering gericht moeten blijven op verbetering van de kwaliteit van het wonen:
'Het is geen oplossing om minder huurwoningen te slopen en minder woningen terug te
bouwen. Een ander belangrijk signaal is ook de verschuiving in de nieuwbouwbehoefte van koop- naar huurwoningen in alle prijsklassen'.    

bron:VROM