ANBO voor 50-plussers zoekt 1.500 vrijwilligers die in hun gemeenten willen optreden als pleitbezorger voor meer aangepaste woningen voor ouderen en mensen met lichamelijke beperkingen. Zij gaan, na een intensieve training, gemeenten aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Die bestaat uit het maken van afspraken met woningbouwcorporaties, commerciële woningaanbieders en zorginstellingen.

De campagne is nodig door een tekort aan circa 400.000 geschikte ouderenwoningen. Over 3 jaar moeten er door nieuwbouw, aanpassing en verbeterde woningtoewijzing minimaal 255.000 geschikte woningen extra beschikbaar zijn, waarvan 99.000 in de categorie verzorgd zelfstandig wonen. De lobby voor meer aangepaste ouderenwoningen maakt onderdeel uit van een actieplan van de ministeries van VROM en VWS, en is mede mogelijk door een extra vrijwillige bijdrage van ANBO-leden. Ook de andere ouderenbonden zetten hun schouders er onder.
De vrijwilligers moeten bereid zijn circa 2 uur per week gedurende zes maanden te investeren in hun lobby voor meer geschikte seniorenwoningen. Als onderdeel van de wervings- en selectieprocedure vindt eerst een regionale bijeenkomst plaats. De tweedaagse training omvat een cursus volkshuisvesting en een cursus onderhandelen en beïnvloeden. Na de lobby zijn er terugkoppeldagen. Geïnteresseerden kunnen een
taakomschrijving en profielschets aanvragen via (030) 233 00 60 en [email protected]. Op www.anbo.nl staat meer informatie.
bron:ANBO