Aan de evacuatie van Nederlanders uit het door oorlog geteisterde Libanon heeft het ministerie van VROM een actieve bijdrage geleverd. Circa 550 personen zijn inmiddels geëvacueerd: Nederlanders en hun eventuele niet-Nederlandse partner of kinderen.

Overleg
Alle in Libanon woonachtige Nederlanders kregen eind juli per sms een oproep van de ambassade in Beiroet. Indien gewenst zou de Nederlandse overheid zorgdragen voor hun evacuatie. Op dat moment waren vertegenwoordigers van verschillende departementen al bijeengekomen in het Nationaal Coördinatiecentrum (NCC) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daar werd de evacuatie voorbereid.

Huisvesting
Aan het interdepartementale overleg werd namens VROM deelgenomen door een vertegenwoordiger van de afdeling Crisismanagament van de VROM-Inspectie. De inbreng van VROM bij de evacuatie was gericht op huisvesting. Daarnaast zijn zogeheten crisisliaisons benoemd bij de verschillende VROM-onderdelen.

Het merendeel van de evacués blijkt over eigen huisvesting in Nederland te beschikken of kan bij familie of vrienden terecht. Voor wie dat niet geldt, is een voormalig asielzoekerscentrum in Almere opengesteld. VROM heeft de woningzoekenden allemaal in kaart gebracht en heeft contact gelegd met de koepelorganisatie van woningbouwcorporaties (Aedes). Via de woningbouwcorporaties en in overleg met gemeenten, wordt naar oplossingen gezocht. Verschillende steden door het hele land hebben al aangeboden gezinnen versneld aan een woning te willen helpen.

bron:VROM