Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) heeft met ingang van 1 januari 2006 een aantal taken op het terrein van de uitvoering van de
Kernenergiewet (Kew) ondergebracht bij SenterNovem, agentschap van het Ministerie van
Economische Zaken.  Voorheen vielen deze taken onder de Arbeidsinspectie van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 

De overdracht en uitplaatsing van uitvoeringstaken naar het agentschap SenterNovem vinden gelijktijdig plaats met de overgang van een deel van de beleidstaken van SZW naar VROM. Het ministerie van SZW blijft mede beleidsverantwoordelijk voor de Kernenergiewet. SenterNovem gaat de uitvoeringstaken op het gebied van de Kernenergiewet uitvoeren onder de naam Stralingsbescherming, voorheen onder het Ministerie van SZW afdeling Beschikkingen Kew.
Eén uitvoeringsinstantie
Het afstoten van uitvoeringstaken is een gevolg van het streven van VROM zich meer te
richten op de kerntaken beleidsvoorbereiding en -formulering. Het ministerie wil hierbij de uitvoering van wet- en regelgeving zoveel mogelijk onderbrengen bij één uitvoeringsinstantie. Het onderdeel Stralingsbescherming sluit aan bij andere programma's en regelingen op het gebied van veiligheid en milieu die SenterNovem voor VROM uitvoert.
Stralingsbescherming
Bedrijven, instellingen en overheden die te maken hebben met het verrichten van handelingen en werkzaamheden met radioactieve stoffen en röntgentoestellen, kunnen bij Stralingsbescherming van SenterNovem terecht voor vergunningen, ontheffingen en meldingen. De Arbeidsinspectie van het Ministerie van SZW blijft de veiligheid van
werknemers in het kader van de Kernenergiewet controleren.
bron:VROM