Staatssecretaris Pieter van Geel van Milieu en gedeputeerde H.A.J. Aalderink van de
provincie Gelderland tekenen op 13 oktober 2005 in Den Haag het Convenant melden bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen. In dit convenant worden afspraken vastgelegd tussen VROM en de twaalf provincies over het melden van afvalstoffen. Het convenant moet ertoe leiden dat afvalbewerkende en afvalverwerkende bedrijven alle ontvangen en afgegeven afvalstoffen correct melden via het centrale meldsysteem Amice bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA).

Het convenant wordt uitgewerkt in een aantal protocollen met afspraken over de invoer van gegevens, het gebruik van het meldsysteem en de financiering ervan. Ook komt er een handhavingsprotocol voor de afstemming tussen overheden en de  uitvoeringsorganisatie. Sinds 1 januari 2005 moeten afvalbewerkende en afvalverwerkende bedrijven de ontvangen en afgegeven afvalstoffen melden bij het LMA. Dit staat in het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen dat op die datum van kracht is geworden. Bedrijven kunnen hun afvalstoffen melden via het electronische meldsysteem Amice en via dit systeem tevens inzicht krijgen in de meldgegevens van de branche. Ook handhavende instanties hebben toegang tot het systeem. Op dit moment telt Amice zo'n 800.000 meldingen, zijn er ongeveer 1900 gebruikers en wordt ongeveer 96 procent van de meldingen electronisch gedaan. Voor een betrouwbaar beeld van het transport van afvalstoffen in Nederland is het van belang dat bedrijven de gegevens over afvalstoffen volledig en juist in het systeem invoeren. Het convenant moet dit ondersteunen.

Het LMA
De Stichting LMA is door de Minister van VROM aangewezen als landelijke meldinstantie en door de twaalf provincies als dienstverlenende organisatie voor het verwerken en
distribueren van meldinformatie. De Stichting heeft de uitvoering uitbesteed aan
SenterNovem. Meer informatie over het LMA staat op www.lma.nl. Hier vindt u ook de
adresgegevens voor uw meldingen. Voor vragen kunt u de helpdesk mailen via
[email protected] of bellen met 070 373 59 69.

bron:VROM