Vandaag hebben Anne Lize van der Stoel, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam-Centrum, en Annemiek Roessen, inspecteur Noord-West van de VROM-Inspectie, een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de pilot Horeca Leidsebuurt.

Het stadsdeel Amsterdam-Centrum was al begonnen met deze pilot om de kwaliteit van de dienstverlening aan de horeca-ondernemers te verbeteren en de administratieve lasten terug te dringen. Dit kan mogelijk bereikt worden door à©à©n loket voor vergunningaanvragen, waardoor meer samenhang in de behandeling mogelijk is. Ook wordt getracht om de handhaving van regelgeving binnen stadsdeel en gemeentelijke diensten effectiever en efficienter te organiseren, zodat er meer samenhang is in het beleid en de uitvoering daarvan.

Er is begonnen met het Leidseplein en omgeving. Een projectgroep met vergunning-verleners, toezichthouders en handhavers van verschillende afdelingen van het stadsdeel en van de Brandweer en de dienst Milieu en Bouwtoezicht à­nventariseert de knelpunten bij de vergunningverlening, bij toezicht en handhaving. Als de nieuwe werkwijze eind van dit jaar in werking treedt en succesvol blijkt te zijn, dan kan die werkwijze voor het hele stadsdeelgebied gaan gelden.

Omgevingsvergunning

Het ministerie van VROM is ook bezig met het vereenvoudigen van procedures voor vergunningaanvragen op het terrein van wonen, ruimte en milieu. Het is de bedoeling in 2007 de verschillende vergunningsprocedures samen te voegen tot à©à©n zogenoemde omgevingsvergunning. Door samenwerking kan VROM de opgedane ervaringen van het stadsdeel gebruiken. Om de samenwerking te bekrachtigen hebben stadsdeel en VROM de overeenkomst getekend.

Anne Lize van der Stoel: 'Deze overeenkomst betekent een voordeel voor drie partijen: de ondernemers, het stadsdeel en het ministerie van VROM, en levert een bijdrage aan het terugdringen van de administratieve lastendruk.'

bron:VROM