De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft kennis genomen van het persbericht van Milieudefensie, Goede Waar &Co en Stichting Natuur en Milieu met betrekking tot residuen van bestrijdingsmiddelen op mandarijnen. De VWA doet intensief onderzoek naar de restanten van bestrijdingsmiddelen op groente en fruit. Mandarijnen worden ook regelmatig onderzocht. Bij overschrijding van de zogenaamde MRL (de Maximum Residu Limit) is er sprake van een overtreding en onderneemt de VWA actie.

De MRL wordt vastgesteld op basis van goed landbouwkundig gebruik nadat tevens is vast komen te staan dat de hoogte van het residu veilig is voor de consument.  Door de MRL te baseren op het goed landbouwkundig gebruik mag er niet meer van een bepaald bestrijdingsmiddel worden gebruikt dan nodig is om de plaag te bestrijden. Daardoor wordt ook de consument zo weinig mogelijk belast. De MRL is altijd lager dan wat toxicologisch nog aanvaardbaar is.

Acute toxiciteit
Tal van bestrijdingsmiddelen zijn  ook acuut toxisch. Voor deze bestrijdingsmiddelen wordt ook een norm voor de acute toxiciteit vastgesteld. Deze norm houdt rekening met de grotere gevoeligheid van kinderen, zieken, zwangere vrouwen en ouderen. De consumptie van een  portie van een product met een residu van een acuut toxisch middel mag niet leiden tot een overschrijding van de norm voor acute giftigheid. Wanneer door de VWA wordt vastgesteld dat de grens voor de acute toxiciteit wordt overschreden dan leidt dit tot extra maatregelen om consumptie van deze partijen te voorkomen.
Om de volksgezondheid zo goed mogelijk te beschermen gebruikt de VWA de meest recente informatie over de toxiciteit van de bestrijdingsmiddelen voor de berekening van de inname door de consument. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar kinderen.
Bij mandarijnen zijn door de VWA geen overschrijdingen van de norm voor de acute toxiciteit vastgesteld. Bij die berekeningen is uitgegaan van de Nederlandse consumptiegegevens. Dat is voor een kind van 17 kg 165 gram mandarijnen zonder schil.
Ook uit de resultaten van het onderzoek van Milieudefensie op mandarijnen blijkt dat voor niet à©à©n bestrijdingsmiddel de norm voor de acute toxiciteit wordt overschreden; ook niet voor imazalil met de lagere recente norm.

Cumulatieve blootstelling
De blootstelling aan meerdere bestrijdingsmiddelen tegelijk in de dagelijkse voeding is een potentieel probleem. Dit probleem kan zich met name voordoen bij bestrijdingsmiddelen met een zelfde werkingsmechanisme (zoals de zogenaamde organofosfaten). De VWA onderkent dit probleem. Wanneer met de beschikbare methodes het risico van cumulatieve blootstelling wordt berekend, dan blijkt dat de toxische grens voor de geanalyseerde mandarijnen niet wordt overschreden.

In de nieuwe regelgeving voor bestrijdingsmiddelen en biociden wordt opgenomen dat dergelijke cumulatieve blootstelling moet worden meegewogen. Voor handhaving zijn nog geen wettelijke regels beschikbaar om te kunnen optreden. Het VWA onderschrijft dat in Europees verband nadere regels moeten worden opgesteld hoe moet worden omgegaan met cumulatieve blootstelling.

Groenten en fruit zijn gezond
Onderzoek heeft aangetoond dat de consumptie van twee ons groenten en twee stuks fruit per dag de kans op ziektes zoals hart- en vaatziekten, diabetes en sommige vormen van kanker kan verminderen. Dit positieve effect op de gezondheid weegt op tegen de risico's van de mogelijke aanwezigheid van resten bestrijdingsmiddelen op groenten en fruit.

bron:VWA