De Raad voor de Wadden die het kabinet adviseert over het Waddenbeleid, is van mening dat het Waddenfonds alleen ingezet mag worden voor extra investeringen in het Waddengebied. Investeringen die tot de normale taken van overheden behoren mogen niet uit het fonds worden betaald.

Dat is een van de onderdelen van het advies dat de Raad gisteren heeft aangeboden aan coà¶rdinerend minister Dekker (VROM) voor het Waddenbeleid. Dit gebeurde tijdens het jaarlijkse overleg dat de Raad voor de Wadden met minister Dekker heeft. Het kabinet wil met het Waddenfonds, dat 800 miljoen euro zal bevatten, in het Waddengebied investeren.

Algemeen
In het advies, dat de Raad op verzoek van de Minister heeft uitgebracht, worden de doelstellingen van het Waddenfonds ondersteund. Wel benadrukt de Raad dat het om extra investeringen moet gaat. Uit het concept Investeringsplan van het kabinet blijkt niet altijd of daar ook sprake van is. Dit speelt vooral bij de investeringen die binnen de categorie externe bedreigingen (scheepsrampen, klimaatverandering, enzovoorts) vallen, maar geldt in feite ook voor de nadeelcompensatie van de mechanische kokkelvisserij die het kabinet uit het Waddenfonds wil betalen. Dit zou niet uit het Waddenfonds moeten worden betaald.
Ook moet het kabinet volgens de Raad garanderen dat het Waddenfonds op den duur niet deel gaat uitmaken van de gewone rijksbegroting, waaruit de reguliere activiteiten worden betaald.
Verder moet de continuïteit van het Waddenfonds gegarandeerd worden. Het feit dat er straks met de 'hand aan de kraan' gas gewonnen zal worden, mag er niet toe leiden dat bij een mogelijke stopzetting van winning de continuïteit van het Waddenfonds in gevaar komt.
Het Waddenfonds is volgens de Raad alleen bestemd voor projecten die direct of indirect op het Waddengebied betrekking hebben. Waarom het kabinet hierop voor economische projecten een uitzondering wil maken, begrijpt de Raad niet.

Belangrijke rol regio
De regio (bestuurders van provincies, gemeenten, maar ook van terreinbeherende en maatschappelijke organisaties) moet een belangrijke rol hebben bij de beoordeling van projecten. Dit is nodig omdat de projecten ook vanuit de regio moeten komen en omdat de regio zal meebetalen aan de projecten. Volgens de Raad moet in ieder geval het Regionaal Coà¶rdinatiecollege Waddengebied (waar de Waddengemeenten en -provincies ook in zitten) een zwaarwegende adviesrol hebben in de procedure.

Verdeling van middelen
Het Waddenfonds is bestemd voor investeringen in vier verschillende categorieën. Dit zijn natuurherstel- en ontwikkeling (64%), externe bedreigingen (6%), duurzame economische ontwikkeling (26%) en kennisinfrastructuur (4%). De Raad vindt dat deze verdeling nog moet worden onderbouwd. Door het uitvoeren van een beleidsanalyse moet duidelijk worden of het terecht is dat het geld zo wordt verdeeld over de categorieën.
Bovendien moet het kabinet volgens de Raad een visie opstellen ten aanzien van natuurherstel en -ontwikkeling. Op basis van de visie kan een prioriteitsstelling van projecten worden gemaakt.

Symposium
In het najaar van 2005 zal de Raad samen met het ministerie van VROM een symposium over het Waddenfonds organiseren in Leeuwarden. Minister Dekker heeft toegezegd hierbij aanwezig te zijn. Het symposium moet duidelijk maken hoe het geld in de eerstkomende vijf jaar van het fonds verdeeld moet worden.

bron:VROM