Jaarlijks worden ruim 900 mensen op de eerstehulpafdeling behandeld als gevolg van een ongeval waarbij een waterglijbaan betrokken is. Een belangrijke voorwaarde voor veilig spelen op een waterglijbaan is de veiligheid van de glijbaan zelf. De beheerder van een zwembad is verantwoordelijk voor de veiligheid van de waterglijbaan en moet maatregelen treffen om die veiligheid te bewaken. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) controleert ook in 2006 weer of dat in voldoende mate gebeurt.

Resultaten
Tussen 2002 tot 2005 zijn door de VWA alle 613 zwemlocaties bezocht die beschikken over een glijbaan. In 2005 zijn 101 inspecties uitgevoerd. Bij ruim tweederde van deze inspecties was sprake van een technische tekortkoming of een tekortkoming van administratieve aard. Bij herinspectie bij 58 zwemlocaties bleken in 43 gevallen de tekortkomingen daadwerkelijk te zijn opgeheven. De VWA heeft exploitanten van zwemlocaties gewezen op de gevaarlijke situaties en de meeste hebben hierna aanpassingen doorgevoerd. Wanneer de VWA zaken signaleerde die een gevaar voor de gebruiker opleverden, werden er maatregelen genomen.
Wat controleert de VWA?
Tijdens een inspectie van VWA wordt het aanwezige logboek, met daarin onder meer onderhouds- en ongevalgegevens, beoordeeld. De beheerder van de waterglijbaan houdt dit logboek bij. Tevens wordt de technische staat van de waterglijbanen gecontroleerd.Nieuwe waterglijbanen, die in gebruik zijn genomen na 21 april 2000, moeten voldoen aan de eisen van het Warenwetbesluit Attractie-en Speeltoestellen (WAS) en moeten voorzien zijn van een merk van goedkeuring. Dit merk van goedkeuring kan alleen worden aangebracht door een door de minister aangewezen keuringsinstantie (AKI).
Waterglijbanen die al vóór 21 april 2000 in gebruik waren, hoeven niet aan alle eisen van het WAS te voldoen. Zo behoeven deze waterglijbanen geen merk van goedkeuring te bezitten en vervallen de eisen voor wat betreft markeringen en gebruiksvoorschriften. De beheerder moet er wel voor zorgen dat de waterglijbaan veilig is.
Ongelukken
Lage en/of overklimbare balustrades bij waterglijbanen kunnen leiden tot gevaarlijke situaties. Bijna eenvijfde van de ongelukken gebeurt op of bij de toegangstrap. Waterglijbanen die na de veranderende wetgeving in 2001 in gebruik te zijn genomen blijken minder tekortkomingen te hebben dan waterglijbanen van voor die tijd.
bron:VWA