De waterschappen in Nederland zijn er in april van 2005 in geslaagd te voldoen aan de strenge Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater. Deze Richtlijn draagt lidstaten onder andere op minimaal 75% van de stikstof uit het rioolwater te zuiveren. Aan alle andere normen van deze richtlijn voldeed Nederland al eerder.

De stikstofnorm van de Richtlijn is streng en vereiste de afgelopen jaren forse investeringen in de rioolwaterzuiveringsinstallaties van waterschappen. De investeringen blijken inmiddels te renderen: in april is de norm van 75% verwijdering voor het eerst gehaald. De verwachting is dat het halen van de norm geen incident zal blijken te zijn, omdat de komende jaren alle zuiveringsinstallaties zijn aangepast om de extra stikstofverwijdering te realiseren.

De Europese Richtlijn voor stikstofverwijdering dateert van 1991 en heeft tot doel bij te dragen aan schoner oppervlaktewater. Te veel stikstof in het water is schadelijk, omdat er dan een zuurstoftekort en algengroei ontstaat. Dit heeft negatieve gevolgen voor het leven in het water.
Met deze Richtlijn wordt vooruitgelopen op de Europese Kaderrichtlijn Water waaraan de lidstaten in 2015 moeten voldoen. Deze Kaderrichtlijn gaat verder dan rioolwaterzuivering allà©à©n. Waterschappen zijn de komende jaren druk bezig met onderzoek van de waterkwaliteit en het treffen van maatregelen om in 2015 ook daadwerkelijk voorbereid te zijn op deze Kaderrichtlijn.

bron:Unie van Waterschappen