De waterschappen in Nederland hebben in hun vergadering op 28 oktober jl. besloten de amenwerking op het gebied van belastingheffing te intensiveren. Doel van de samenwerking is om efficiencyvoordelen te behalen op de kosten die gepaard gaan met belastingheffing. Waterschappen houden bij een onderlinge samenwerking rekening met een kos-tenbesparing van ca. 20 miljoen euro per jaar. Hiermee kunnen de kosten van de inning binnen een termijn van vijf jaar worden teruggebracht van 6,3% naar 4,0% van de belastingopbrengst.

Waterschappen zullen zich bij samenwerking in eerste instantie richten op onderlinge,
regionale samenwerking, maar willen samenwerkingsverbanden met gemeenten en
waterleidingbedrijven nader onderzoeken. Bij samenwerking moet worden gedacht aan de oprichting van een gezamenlijk belastingkantoor of samenwerking op het gebied van inning, dwanginvordering, ICT toepassingen en kwijtschelding. De waterschappen verwachten in 2006 een start te kunnen maken met nieuwe initiatieven op het gebied van fiscale samenwerking.

Het onderzoek naar samenwerking bij belastinginning startte in het voorjaar van 2005. Aanleiding vormden tal van initiatieven bij de overheid die tot doel hebben de burger het maximale te bieden voor de belastingeuro. Waterschappen besloten te bezien of en welke efficiencyvoordelen er met samenwerking zijn te halen bij het innen van waterschapsbelastingen. Daartoe werd door de Unie van Waterschappen een werkgroep opgericht onder voorzitterschap van Jacob Gunter van Waterschap Hunze en Aas.

In het onderzoek is gekeken naar bestaande, naar mogelijke nieuwe samenwerkingsmodellen à©n naar de factoren die van belang zijn om tot een succesvolle samenwerking te komen. Het onderzoek concludeert dat alle vormen van samenwerking kostenbesparende effecten laten zien, maar dat een dwang tot samenwerking averechts kan werken. Om die reden wil de Unie van Waterschappen de samenwerking van onderaf stimuleren en juist de samenwerking in de regio zo snel mogelijk concreet vorm geven. Parallel aan dit proces kan dan worden gezocht naar nieuwe vormen van samenwerking.
In hun vergadering van afgelopen vrijdag hebben de waterschappen toegezegd de
aanbevelingen zo spoedig mogelijk ter hand te nemen.

bron:Unie van Waterschappen