De weerstand van de moslimgemeenschappen in Nederland tegen radicalisering en geweld uit naam van de islam neemt toe. Deze positieve ontwikkeling houdt in dat gematigde en liberale moslims, maar ook meer orthodoxe gelovigen, zich steeds nadrukkelijker in het maatschappelijke debat mengen en publiekelijk afstand nemen van gewelddadige islamitische stromingen. Tot die conclusie komt de NCTb (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding) in zijn jongste  driemaandelijkse dreigingsrapportage: Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland. Dat schrijven de ministers Donner (Justitie) en Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Radicaliseringsmogelijkheden op het Internet qua omvang en intensiteit zijn toegenomen. Naast radicale sites en discussiefora is er veel trainingsmateriaal van jihadistisch karakter op het Internet aanwezig en bovendien ook makkelijk toegankelijk. In veel gevallen is het trainingsmateriaal zonder meer professioneel van aard. Met het verdwijnen van het gros van de fysieke trainingskampen in Afghanistan en Pakistan zijn veel jihadisten inmiddels aangewezen op deze virtuele trainingsinstructies op het Internet.
De terroristische dreiging voor Nederland is onveranderd substantieel. Dit betekent dat de kans reëel is dat er in Nederland een aanslag zal plaatsvinden. Daarbij moet er rekening mee worden gehouden dat een dergelijke aanslag ook de vorm van een zelfmoordaanslag kan aannemen. Ondanks diverse aanhoudingen in het verleden rondom het Hofstad-netwerk blijft er algemeen gesproken een terroristische dreiging bestaan. In Nederland doen veiligheidsautoriteiten onderzoek naar diverse terroristische netwerken. Het Hofstad-netwerk is een voorbeeld van een van de netwerken. De publieke aandacht voor de activiteiten van de leden van dit specifieke netwerk is begrijpelijk, maar dat mag erniet toe leiden dat het gevaar van andere netwerken genegeerd of onderschat wordt. Hier komt bij dat radicaliseringsprocessen onder een klein deel van de totale moslimbevolking en sommige bekeerlingen in Nederland onverminderd voortgaan. Nationaal maar ook internationaal is daarbij sprake van een steeds groter wordende betrokkenheid van vrouwen bij de gewelddadige strijd.
bron:MinJus