Het Verbond van Verzekeraars wil dat in een nieuwe kabinetsperiode de aanpak van nalevingslasten en regeldruk hoge prioriteit krijgt. Om hier echt werk van te kunnen maken moet één minister de verantwoordelijkheid krijgen voor de bestrijding van overbodige regels en wetten. Het Verbond is van mening dat de effecten van nieuwe wet- en regelgeving vooraf beter moeten worden vastgesteld door het verplicht stellen van de Bedrijfseffectentoets.

Omdat de burger uiteindelijk de rekening betaalt, wil het Verbond onderzoeken of het mogelijk is in de communicatie met de consument zichtbaar te maken hoeveel de nalevingslasten per product bedragen.

De aanpak van fraude en criminaliteit moet ook hoog op de politieke agenda staan. Gebeurt dat niet, dan leidt dat tot onzekerheid en onbehagen. De brancheorganisatie van de verzekeraars is van mening dat de overheid hierbij meer moet samenwerken met private partners. Betere informatie-uitwisseling en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling kunnen volgens de verzekeraars bijdragen aan een verdere daling van het aantal fraudegevallen Deze en meer aanbevelingen staan in een speciale verkiezingsbrochure met de titel 'Zorgen voor zekerheid' die het Verbond heeft samengesteld.

bron:Verbond van verzekeraars