Binnen het Nederlandse midden- en kleinbedrijf ondervindt het wegtransport de meeste
concurrentiedruk. De logiessector, waaronder hotels, pensions, vakantiehuizen en
kampeerterreinen, heeft het minste last van concurrentie. Dit blijkt uit een ranglijst,
opgesteld door onderzoeksbureau EIM, die midden- en kleinbedrijven in 58 sectoren
rangschikt naar concurrentiedruk.

De transportbedrijven die goederen over de weg vervoeren hebben te kampen met de hoogste concurrentiedruk. Het MKB binnen deze sector ervaart veel concurrentiedruk vanuit afnemers en leveranciers. De diensten die door de transportbedrijven geleverd worden zijn in grote mate vergelijkbaar zodat afnemers en leveranciers veel keuze hebben tussen verschillende aanbieders. Toenemende concurrentie uit nieuwe EU-lidstaten is een andere factor die ervoor zorgt dat Nederlandse transportbedrijven steeds meer vervoersopdrachten kwijt raken.
De tweede plaats op de ranglijst wordt ingenomen door de bouwsector. Binnen deze sector domineren grote hoofdaannemers de nieuwbouw, het midden- en kleinbedrijf richt zich van oudsher op de renovatie- en onderhoudsmarkt. Het inzakken van de nieuwbouwmarkt de afgelopen jaren heeft ertoe geleid dat de grotere bedrijven hun werkterrein zijn gaan verleggen naar de renovatie- en onderhoudsmarkt. Op deze markt zijn zij steeds meer concurrenten van het MKB, die traditioneel op deze markt opereren. Een andere concurrentieverhogende factor zijn de vele starters in deze branche. De hoge concurrentiedruk binnen de grond-, weg-, en waterbouw sector komt vooral voort uit scherpe controle door de NMa. De NMa heeft de afgelopen jaren een grootscheeps onderzoek gedaan naar de bouwfraude binnen de sector.
De logiessector heeft het minste last van concurrentiedruk. Tot deze sector behoren onder andere hotels, pensions, conferentieoorden, kampeerterreinen en vakantiehuisjes. Een mogelijke reden voor de lage concurrentiedruk binnen deze sector is, dat er sprake is van een ervaringsproduct. Het is op voorhand voor een consument zeer lastig om de waarde van het product in te schatten. De prijs wordt vaak als indicator voor kwaliteit gebruikt.
bron:EIM