Van 16 tot en met 18 november vindt de VN top, de World Summit on Information Society (WSIS) plaats in Tunis, Tunesië. Minister Brinkhorst van Economische Zaken is namens de Nederlandse overheid, delegatieleider. Meest prominente onderwerp op de agenda is het beheer van Internet. Daarnaast behoren de vrijheid van meningsuiting in de nieuwe informatiemaatschappij en het verkleinen van de digital divide tot de prioritaire themas van de top. Digital Divide is de aanduiding voor de kloof tussen landen die wel toegang hebben tot ICT en de daarmee gepaard gaande welvaartsvoordelen en hen die daarvan uitgesloten zijn.

Internet Beheer / Internet Governance
Op dit moment oefent de Amerikaanse overheid als enige toezicht uit op het beheer van
Internet. Hierbij gaat het om het beheer van de root zone file ( de centrale routetabel van het Internet), en de coà¶rdinatie bij de uitgifte van domeinnamen en IP-adressen. De operationele en technische uitvoering van dit beheer is gedelegeerd aan de private Amerikaanse instantie ICANN. In de visie van de Nederlandse overheid verricht deze organisatie deze werkzaamheden naar behoren.

Steeds meer landen verzetten zich echter tegen de unilatere zeggenschap van de Amerikaanse overheid over het internetbeheer. Ontwikkelingslanden, met de opkomende economische grootmachten zoals India, China en Brazilië voorop, pleiten voor het omzetten van het internetbeheer in een multilateraal kader en deze onder te brengen bij een intergouvernementele organisatie.

De Europese Unie is geen voorstander van het onderbrengen van het internetbeheer bij een bestaande of nieuwe intergouvernementele organisatie. De Unie streeft naar
internationalisering van het toezicht op het Internet en pleit voor een gedeelde
verantwoordelijkheid en passende betrokkenheid van overheden bij het toezicht van
Internet. Stabiliteit, continuïteit en een betrouwbaar regelgevend kader staan het
hoogst in het vaandel.

De Amerikaanse overheid wil vasthouden aan het huidige model en haar zeggenschap. Gezien de verschillende posities is het nu nog steeds onzeker of in Tunis definitieve afspraken over internationalisering van het beheer gemaakt worden.

Het streven van de Nederlandse overheid en de Europese Unie is om in Tunis commitment van de internationale gemeenschap te krijgen teneinde een proces te starten om de gewenste internationalisering te bereiken. Brinkhorst zal zich in Tunis hiervoor inzetten.

Mensenrechten
Naast het overkoepelend Internet beheer staat ook de vrijheid van meninguiting en
informatie hoog op de agenda. De enorme ontwikkeling van het Internet stelt de wereld
voor nieuwe uitdagingen om censuur en andere beperkingen in de vrijheid van meningsuiting tegen te gaan. Nederland hanteert het standpunt dat mensenrechten in dezelfde mate moeten worden beschermd als in het papieren tijdperk. De ontwikkelingsorganisatie HIVOS neemt deel aan de Nederlandse delegatie en zal zich middels een seminar en workshops inzetten voor wereldwijde vrijheid van meningsuiting op het Internet.

De Nederlandse delegatie onder leiding van minister Brinkhorst opereert onder de EU
paraplu. De delegatie bestaat uit ambtenaren, leden van de Tweede en Eerste Kamer en
vertegenwoordigers van de Nationale Jeugdraad, Hivos, Unesco en de Vereniging Openbare Bibliotheken.

De WSIS top in Tunis is een vervolg op de WSIS top uit 2003 in Geneve. Meer informatie over de wereldtop in Tunis is te vinden op www.wsistunis2005.tn
Tijdens de top zal ook via de website van het Economische Zaken www.ez.nl de nodige
informatie beschikbaar zijn.

bron:EZ