De FNV is blij dat het vandaag wel gelukt is om afspraken te maken over meer stageplaatsen en werkervaringsplaatsen. 'En nu aan het werk' zo zei FNV-voorzitter Agnes Jongerius na afloop van de werktop op donderdagochtend 1 december in Den Haag. De werktop werd vorige week nog afgelast, omdat het kabinet niet wilde ingaan op wensen van de vakbeweging.

Tijdens de werktop zijn vooral afspraken gemaakt over meer banen en stages voor jongeren. Het kabinet trekt in eerste instantie 75 miljoen uit. Dat is bedoeld voor 20.000 extra stageplekken voor jongeren die nu door onvoldoende opleiding moeilijk aan de slag komen en fiscale subsidie voor bedrijven om de stagiairs onder hun hoede te nemen Daarnaast overweegt het kabinet in 2006 nog eens 60 miljoen euro uit te trekken als uit onderzoek blijkt dat meer moet worden gedaan om voortijdig schooluitval op het (v)mbo tegen te gaan.

Stageplaatsen
Officieel wordt nu vaak over een tekort van 8.000 stageplaatsen gesproken. Volgens de FNV ligt dit aantal veel hoger. De FNV wil een betere aansluiting tussen arbeidsmarkt en beroepsonderwijs. Daarbij past een stagegarantie vanuit de onderwijsinstelling. Scholen moeten met bedrijven afspraken maken over voldoende stageplaatsen voor leerlingen. Ze moeten bij inschrijving van een leerling inzicht geven op de stagemogelijkheden en de instroomkansen op werk.

De school wordt zo de spin in het web waar vraag en aanbod van stageplaatsen en vraag naar instroom van nieuwe werknemers (aangetoond in regionale arbeidsmarktanalyses) bijeenkomen. Wanneer vraag en aanbod elkaar niet voldoende vindt, is het aan de school om actie te ondernemen richting het eigen opgebouwde regionale netwerk en richting de leerling.

Voor jongeren wordt het dan duidelijker waar zij aan toe zijn en dat zij ook niet alleen staan in hun zoektocht naar een geschikte stageplaats. De FNV wil komen tot het intensiever werven en begeleiden van 20.000 stages voor moeilijk plaatsbare leerlingen. De FNV wil dat hiervoor een budget van à¢?¬20 miljoen wordt vrijgemaakt. Uitgaande van 2 stages per jaar per leerling kan zodoende circa à©à©n begeleidingsdag per stage per leerling beschikbaar komen. Dit helpt om voortijdige schooluitval te voorkomen en het helpt de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren.

Simulatieplekken
Simulatie is een goed instrument om het aanbod van echte stageplaatsen aan te vullen. Bijkomend voordeel is dat de opzet van simulatieplekken het onderwijs en bedrijfsleven dwingt tot intensievere samenwerking om de inrichting en uitvoering van een goede simulatieplek te realiseren. Momenteel zijn er echter nog weinig simulatieplekken bij scholen, in het bedrijfsleven en bij de overheid. Het opzetten van een simulatieplek binnen de eigen faciliteiten van de school brengt extra kosten met zich mee. Die kosten zitten hem vooral in een intensievere begeleiding door docenten (halvering groepsgrootte), inrichten praktijkleerplek, aanpassing leermiddelen, didactische ondersteuning, etc.

Om meer simulatieplekken te creeren pleit de FNV ervoor om een bedrag van à¢?¬ 15 miljoen (= ongeveer 3800 simulatieplekken) geoormerkt toe te voegen aan de Onderwijsbegroting 2006.

Risicogroepen
De bestrijding van voortijdig schoolverlaten heeft terecht een hoge prioriteit bij het huidige kabinet. De FNV vindt dat er meer moet worden gedaan aan preventie van schooluitval.De FNV pleit daarom voor toevoeging van extra middelen in de Onderwijsbegroting teneinde de doorstroom vmbo-mbo te bevorderen en maatwerk te leveren aan risicogroepen. Hierbij denkt de vakcentrale aan een bedrag van tenminste à¢?¬ 100 miljoen bestemd voor zorg en begeleiding van risicogroepen.

bron:FNV