De werkgelegenheid bij de gevangenissen komt niet in gevaar. Het verlies aan banen als gevolg van het programma Detentie en Behandeling op Maat (DBM), wordt ruimschoots gecompenseerd door de vraag naar nieuw personeel. De regering zorgt voor voldoende boeven. Dat zegt sectordirecteur Peter van der Sande van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Eind april heeft minister Donner (Justitie) de toekomstplannen voor het Nederlandse gevangeniswezen gepresenteerd. Het doel van de nieuwe werkwijze is de detentie van gedetineerden doelmatiger en doeltreffender te organiseren. Uit berekeningen van de DJI blijkt dat de nieuwe werkwijze bij een gelijkblijvend aantal cellen met minder personeel kan worden uitgevoerd. Deze afname van het aantal
arbeidsplaatsen wordt echter ruimschoots gecompenseerd door het extra personeel dat het gevangeniswezen de komende jaren nodig heeft als gevolg van de uitbreiding van capaciteit en de invulling van het natuurlijk verloop van het personeel.
Het personeel in de inrichtingen wordt op dit moment via een uitgebreide campagne op locatie geïnformeerd over de veranderingen in het gevangeniswezen. De centrale ondernemingsraad en de vakcentrales zijn tijdens de ontwerpfase betrokken en geïnformeerd. Inmiddels zijn de plannen voor advies voorgelegd aan de ondernemingsraad. Het overleg hierover wordt op korte termijn gestart. Ook worden de personele consequenties van de plannen besproken met de vakcentrales. Het streven is om vanaf september de nieuwe werkwijze in zeven startlocaties in te voeren. Justitie gebruikt de ervaringen in deze inrichtingen en de bevindingen uit de personeelscampagne om de nieuwe werkwijze verder te verbeteren voordat het in de loop van 2007 in de overige inrichtingen kan worden ingevoerd.
Bij de invoering van de nieuwe werkwijze staat de veiligheid van personeel, gedetineerden en samenleving voorop. DBM staat voor een nieuw detentieklimaat, waarbij gedetineerden meer verantwoordelijk worden gehouden voor hun eigen gedrag en middels een stelsel van straffen en belonen worden gemotiveerd tot goed gedrag. 'Bij de uitwerking van de plannen doen wij geen concessies op het punt van veiligheid. Dat gaan we in de zeven startlocaties zorgvuldig voorbereiden', aldus Van der Sande. Ook de uitbreiding van het cameratoezicht draagt bij aan de veiligheid in de inrichtingen. 'Camera's ondersteunen het werk van de bewaarders en hebben ook een preventieve functie. Camera's kunnen echter nooit het werk van het personeel overnemen'.
bron:MinJus