In 2005 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen nauwelijks gestegen. Ook onder autochtonen bleef de werkloosheid vrijwel gelijk. Niet-westerse allochtonen zijn driemaal zo vaak werkloos als autochtonen. Deze verhouding is sinds 2001 niet gewijzigd. Dit blijkt uit de nieuwste jaarcijfers van het CBS.

Werkloosheid niet-westerse allochtonen stijgt nauwelijks meer
In 2005 was 6,5 procent van de totale beroepsbevolking werkloos. Van de niet-westerse allochtonen was ruim 16 procent werkloos. Daarmee is het werkloosheidspercentage van deze groep nagenoeg gelijk aan dat van een jaar eerder.
Het stijgingstempo van de werkloosheid onder de niet-westerse allochtonen is in 2005 teruggelopen naar vrijwel nul. In de periode 2001-2004 nam het werkloosheidspercentage nog fors toe. In 2005 was ruim 5 procent van de autochtonen werkloos. Dat was evenveel als een jaar eerder. Onder westerse allochtonen is de werkloosheid gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Ruim 9 procent was werkloos. In 2004 was dat nog ruim 8 procent. 
Iets meer jonge niet-westerse allochtonen werkloos
In 2005 waren er 26 duizend niet-westerse allochtonen in de leeftijd 15-24 jaar werkloos. Dat komt overeen met 26 procent van de niet-westerse allochtone beroepsbevolking. Een jaar eerder was bijna 23 procent werkloos.

De werkloosheid van autochtone leeftijdsgenoten ligt veel lager. In 2005 was van hen 11 procent werkloos, iets lager dan een jaar eerder. Sinds 2001 zijn niet-westerse jongeren elk jaar ruim tweemaal zo vaak werkloos als autochtone jongeren.
Ook de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen van 25 jaar of ouder is aanzienlijk hoger dan die van autochtonen in dezelfde leeftijdscategorie. In 2005 was 15 procent van de niet-westerse allochtonen in de leeftijd 25-44 jaar werkloos tegenover ruim 4 procent van de autochtonen. Niet-westerse allochtonen zijn daarmee ruim driemaal zo vaak werkloos als autochtonen.
Werkloosheid het hoogst onder Marokkanen
Van alle niet-westerse allochtonen was in 2005 de werkloosheid onder Marokkanen het hoogst. Van deze bevolkingsgroep was 20 procent werkloos. Ook het werkloosheidpercentage van Antillianen en Arubanen was met 18 procent vrij hoog. Onder Turken en Surinamers was dit percentage een stuk lager, namelijk respectievelijk 14 en 12 procent. De werkloosheid onder de groep overige niet-westerse allochtonen was met 19 procent erg hoog.
bron:CBS