De ministerraad heeft op voorstel van minister Brinkhorst van Economische Zaken ingestemd met een wetsvoorstel dat commerciële ruimtevaartactiviteiten door Nederlandse bedrijven regelt. In het wetsvoorstel worden spelregels vastgelegd voor activiteiten in de ruimte, zoals lanceringen en het besturen van satellieten. Zo moeten bedrijven en instellingen die activiteiten in de ruimte ondernemen voortaan een vergunning hebben. Daarnaast komt er een verzekeringsplicht voor bedrijven en instellingen.

In het wetsvoorstel wordt ook geregeld dat de Nederlandse staat verhaal kan halen bij de schadeveroorzakende partij in geval zij aan een andere staat schadevergoeding moet betalen voor schade geleden door onderdanen van die andere staat. Volgens de internationale verdragsregels kan de staat nu aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door nationale bedrijven.
Tenslotte zal een register worden opengesteld, waarin alle ruimtevoorwerpen moeten worden beschreven. Hierin komt bijvoorbeeld te staan wat het doel is van een satelliet en informatie over de levensduur.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.
bron:EZ