De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Geel van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met het wetsvoorstel luchtkwaliteit. Conform de wens van de Tweede Kamer zal het Besluit luchtkwaliteit bij wet worden geregeld. Het oude Besluit luchtkwaliteit is, vooruitlopend op die wet, ingetrokken en vervangen door het nieuwe Besluit luchtkwaliteit 2005 dat op 5 augustus in werking is getreden.

Het wetsvoorstel is nodig om verschillende Europese richtlijnen op het gebied van
luchtkwaliteit uit te voeren. Deze zijn momenteel geïmplementeerd in het Besluit
luchtkwaliteit 2005. De wet moet zorgen dat de luchtkwaliteit in Nederland verbetert. Om verdere stagnatie van een aantal grote infrastructurele- en bouwprojecten in Nederland te voorkomen, wordt in het wetsvoorstel vastgelegd dat er concrete maatregelen moeten worden genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Het nieuwe Besluit luchtkwaliteit 2005 biedt al enige ruimte om bijvoorbeeld
infrastructurele- en woningbouwprojecten die leiden tot een verslechtering van de
luchtkwaliteit, te compenseren met maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren. Ook is in het besluit al geregeld dat bijvoorbeeld zeezout niet meegerekend hoeft te worden bij het vaststellen van de concentraties fijn stof in de lucht. Het wetsontwerp borduurt verder op het combineren van extra inspanningen ter verbetering van de luchtkwaliteit met het voorkomen van stagnatie voor infrastructuur en bouwprojecten.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor spoedadvies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

bron:VROM

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular