De ministerraad heeft op voorstel van de ministers Peijs van Verkeer en Waterstaat en Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met de Algemene Maatregel van Bestuur op grond van de Wet Aanvullende Regels Veiligheid Wegtunnels. Hiermee zijn gebruiksvoorschriften voor wegtunnels vastgesteld en worden regels gesteld voor de Commissie voor de Tunnelveiligheid.

De Commissie voor de Tunnelveiligheid. is een onafhankelijke instantie van deskundigen die aan de eigenaar van tunnels een zwaarwegend - maar niet bindend - advies geeft. De initiatiefnemer van een tunnel is tijdens de bouw op twee beslismomenten verplicht een advies bij de Commissie voor de Tunnelveiligheid te vragen. Dit is voorafgaand aan het planologische besluit en vóór de aanvraag van de bouwvergunning. De tunneleigenaar en het bevoegd gezag moeten vervolgens aangeven hoe zij met het advies zijn omgegaan. De commissie geeft advies over zowel weg- als spoortunnels. De heer Mandos, voormalig burgemeester van Borsele en bestuursvoorzitter van de hogeschool Zeeland, is gevraagd als voorzitter van de commissie.
De bouwkundige veiligheid van wegtunnels wordt landelijk vastgelegd in het Bouwbesluit en de regeling Bouwbesluit. Het gaat daarbij onder meer om voorschriften voor de sterkte bij brand, de overbrugging van hoogteverschillen, electriciteits- en noodstroomvoorziening en vluchtroutes.

De regels voor het veilige gebruik van wegtunnels - ofwel de gebruikseisen - worden landelijk vastgelegd in het Gebruiksbesluit. Het gaat hierbij om tunnels langer dan 250 meter. De gebruikseisen bepalen eenduidig voor alle wegtunnels in Nederland waaraan de tunnels precies moeten voldoen. Het gaat hierbij onder meer om vluchtrouteaanduidingen, hulpposten, permanente videobewaking en automatische detectie van ongevallen of van brand in de tunnel, (mobiele) communicatie binnen en buiten de tunnel, voorzieningen voor evacuatie, blusleidingen, en verkeersborden.
De AMvB is een nadere uitwerking van de Wet Aanvullende Regels Veiligheid Wegtunnels. Wet en AMvB zijn een uitwerking van de Europese richtlijn voor veiligheid in wegtunnels. Op sommige punten is besloten in Nederland iets strengere eisen te stellen dan de Europese richtlijn voorschrijft, omdat die eisen in Nederland al gangbaar zijn. Het gaat om de volgende eisen: ter voorkoming van frontale botsingen is alleen éénrichtingsverkeer toegestaan, tunnels langer dan 500 meter beschikken over een mechanische ventilatie die vanuit een bedieningscentrale wordt bediend, tussen twee nooduitgangen wordt een afstand van ten hoogste 250 meter aangehouden (Europees: 500 meter), en de onderlinge afstand tussen brandkranen mag niet meer dan 100 meter zijn (Europees: 250 meter).
bron:VenW