Minister Dekker (VROM) wil een wettelijke regeling voor bewoners van recreatiewoningen die tot nu toe geen duidelijkheid hebben van hun gemeente of zij er wel of niet mogen blijven wonen. Hiervoor is een aanpassing nodig van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening. Deze aanpassing maakt het mogelijk dat de bewoners aan de gemeente vrijstelling kunnen vragen van de bestemming 'recreatie' op hun woning. Op deze manier kunnen zij duidelijkheid eisen. Daarna kunnen de bewoners ook naar de rechter stappen als zij het niet eens zijn met de beslissing. Dat schrijft minister Dekker in een brief aan de Tweede Kamer.

In 2003 gaf minister Dekker gemeenten al de keuze om de problematiek van de onrechtmatige bewoning op te lossen: legaliseren, handhaven of afgeven van een persoonsgebonden beschikking. Uitgangspunt is om de bewoners duidelijkheid te geven over hun positie. Uit een rapport van de VROM-Inspectie bleek begin februari 2006 dat 83% van de gemeenten een keuze heeft gemaakt. Gemeenten die nog geen keuze hebben gemaakt, zijn voornamelijk gemeenten waar een zeer klein aantal recreatiewoningen staat of waar permanente bewoning niet voorkomt.

Minister Dekker benadrukt in een brief aan de Tweede Kamer dat de VROM-Inspectie het onderzoek naar de bewoning van recreatiewoningen afrondt. De VROM-Inspectie spreekt gemeenten aan die nog geen beleidskeuze hebben gemaakt over de recreatiewoningen of dit hun inwoners nog niet kenbaar hebben gemaakt. Als er aanleiding bestaat nodigt minister Dekker gemeenten die achterblijven in de zomer van 2006 uit voor een gesprek. Met die acties verwacht de minister dat het aantal gemeenten zonder vastgesteld en uitgedragen beleid voor recreatiewoningen verder afneemt. In het najaar stuurt minister Dekker het eindrapport van de VROM-Inspectie naar de Tweede Kamer.
Een aanpassing van het huidige Besluit op de Ruimtelijke Ordening (BRO) is nodig om te bereiken dat de gemeente móet reageren op de aanvraag en dat een rechter deze reactie kan toetsen. Degenen die willen wonen in een recreatiewoning vragen eigenlijk aan een gemeente om vrijstelling van de bestemming 'recreatie'. In artikel 20 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening  - een uitwerking van artikel 19 in de Wet op de Ruimtelijke Ordening - worden gevallen genoemd die in aanmerking komen voor vrijstelling. Daar kanaan worden toegevoegd het gebruik van een recreatiewoning als woongebouw indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Hiermee geeft minister Dekker invulling aan de motie Veenendaal. De procedure voor de wetswijziging wordt spoedig in gang gezet.
 
bron:VROM