Maatschappelijk rendabel investeren in wind op zee vereist een zeer geleidelijke
capaciteitsopbouw en een stevig Europees klimaatbeleid. Wereldmarktprijzen van olie
bieden zonder stringent klimaatbeleid op lange termijn onvoldoende perspectief om wind op zee rendabel te maken. Investeren in wind op zee kan na 2020 bedrijfseconomisch rendabel worden bij stringent klimaatbeleid en CO2-emissiehandel en kan dan zonder subsidies de concurrentie aan met andere opties.
Dat staat in een studie van het CPB en ECN onder de titel Kosten-batenanalyse 6000MW windenergie op zee, die door minister Brinkhorst van Economische Zaken naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De minister heeft deze studie laten uitvoeren op verzoek van de Kamerleden De Krom en Hessels. Op basis van het rapport concludeert minister Brinkhorst in zijn begeleidende brief aan de Tweede Kamer dat wind offshore  mits ook in Europees verband verder wordt gewerkt aan de ontwikkeling ervan op afzienbare termijn bedrijfseconomisch rendabel kan zijn. Eind 2004 heeft de minister in een Kamerbrief al afstand genomen van de ambitie om in 2020 6000 megawatt windvermogen op zee te hebben. Voor een meer geleidelijke ontwikkeling van windenergie op zee, vindt hij in het rapport ondersteuning en onderbouwing.

De inzet van minister Brinkhorst op korte termijn is gericht op de realisatie van 700 megawatt wind op zee in 2010, inclusief de eerste windparken op zee die al een
subsidiebeschikking hebben. Een dergelijke bijdrage is voorzien om de doelstelling van 9 procent duurzame elektriciteit in 2010 te halen. Daarbij wil de minister door middel van een tender bereiken dat de meest kosteneffectieve windparken (dus met de laagste subsidie per kilowattuur) worden gerealiseerd. Vanuit klimaatbeleid en diversificatie van ons energieaanbod is het volgens minister Brinkhorst van belang dat we inzetten op een gefaseerde maar ononderbroken ontwikkeling van wind op zee via een mix van innovatie en implementatie (transitiebeleid) met perspectief op een bedrijfseconomisch rendabele exploitatie op langere termijn. Wind op zee is voor Nederland een investering in een duurzame toekomst waard. Zij het met gezond
verstand, zoals het rapport van het CPB en ECN aangeeft aldus de minister.

bron:EZ