In 2005 worden naar verwachting zo'n 71.500 nieuwe woningen worden opgeleverd, een stijging van bijna tien procent ten opzichte van 2004. In 2006 en 2007 zal het aantal nieuwe huurwoningen toenemen en blijft de groei van het aantal nieuwe koopwoningen stabiel. Dit staat in de Bouwprognoses 2005-2010 die vandaag door minister Dekker van VROM naar de Tweede Kamer zijn gestuurd.

De cijfers geven aan dat de woningproductie over haar dieptepunt heen lijkt te zijn. De inspanningen van VROM die er op gericht zijn de woningmarkt vlot te trekken, leveren een bijdrage aan het herstel. In 2005 zullen naar verwachting 80 duizend vergunningen worden verleend. Dit aantal is hoger dan de prognoses van vorig jaar. In de jaren na 2006 wordt door een aantrekkende economie een verdere stijging verwacht van het aantal afgegeven vergunningen. De stijging van de nieuwbouwproductie zal in 2005 en 2006 zowel bij koopwoningen als bij huurwoningen plaatsvinden, waarbij het aantal huurwoningen relatief harder zal stijgen dan het aantal koopwoningen.

De woningbouwprognoses zijn vanwege de aantrekkende economie wat naar boven bijgesteld ten opzichte van vorig jaar. Volgens TNO, die de prognose voor VROM heeft uitgevoerd, heeft het huidige overschot op de kantorenmarkt invloed op de groei van de woningbouwmarkt. De verwachting is dat kantoorbouwers hun bouwcapaciteit zullen aanwenden voor de nieuwbouw van woningen. Verder wordt verwacht dat vanwege het nieuwe huurbeleid het aandeel huurwoningen in de komende jaren zal toenemen. De Bouwprognose geeft voor het lopende jaar en het komende jaar een cijfer af dat is gebaseerd op de vergunningverlening en de Macro Economische Verkenningen van het CPB. Voor de jaren daarna wordt met drie scenario's gewerkt die afhangen van de economische ontwikkelingen en de mate waarin het VROM-beleid slaagt.

Uitgaande van het middelste scenario (met daarnaast nog een laag en hoog scenario) zal voor de jaren 2007 tot en met 2010 de woningproductie uitkomen op gemiddeld 87 duizend woningen per jaar. Voor de periode waar de woningbouwafspraken op van toepassing (2005 tot 2010) zijn, betekent dit scenario dat 98 procent van de gemaakte woningbouwafspraken zal worden gehaald. Minister Dekker heeft met de stedelijke regio's afspraken gemaakt die ertoe moeten leiden dat in 2010 het woningtekort is teruggebracht tot 1,5 procent.

bron:VROM