In de toekomst wordt het mogelijk leden van de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, de gemeenteraden en provinciale staten wegens zwangerschap en bevalling of ziekte tijdelijk te vervangen. Dat staat in het wetsvoorstel waarmee de ministerraad op voorstel van minister Pechtold voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties heeft ingestemd. Het gaat dan om de wijze waarop het tijdelijk ontslag en de vervanging wordt geregeld, evenals de financiële en rechtspositionele voorzieningen.

Met dit wetsvoorstel wordt een belemmering voor vrouwen om een functie als volksvertegenwoordiger uit te oefenen opgeheven. Tevens wordt daarmee een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de positie van vrouwen in vertegenwoordigende organen. Daarnaast wordt aan volksvertegenwoordigers de mogelijkheid geboden om zich tijdelijk te laten vervangen bij ziekte. Het gaat dan om een recht op tijdelijke vervanging en niet om een plicht: het tijdelijke ontslag wordt slechts op verzoek van de betrokken volksvertegenwoordiger verleend. Een tijdelijke vervanging heeft geen nadelige gevolgen voor de rechtspositie van de volksvertegenwoordiger.

De tijdelijke vervanging betekent dat na afloop van de vervanging de volksvertegenwoordiger kan terugkeren. De voorzitter van de Eerste of de Tweede Kamer, dan wel de commissaris van de Koning respectievelijk de burgemeester beslissen over het verzoek van de volksvertegenwoordiger. De beslissing wordt genomen op basis van een medische verklaring van een arts of verloskundige. Na afloop van de vervangingstermijn vervalt het tijdelijke lidmaatschap van de vervanger en herleeft het lidmaatschap van het vervangen lid.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

bron:RVD