Het ziekteverzuim bij de Nederlandse politie is sinds 2001 gedaald van 9,4 naar 6,7 procent. Daarnaast voelen politiemensen zich mentaal beter en is de werkstress afgenomen. De daling van het ziekteverzuim met 29 procent is mede te danken aan maatregelen die zijn genomen als gevolg van een arboconvenant. De urgentie om het ziekteverzuim aan te pakken werd benadrukt door afspraken die de korpsen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) maakten in het kader van de prestatiecontracten.

In augustus 2001 werd het eerste Arboconvenant Sector Politie ondertekend. Anja Brink, korpschef van de regio Noord-Holland Noord en tevens portefeuillehouder Arbo en Verzuim bij de Raad van Hoofdcommissarissen, werd eindverantwoordelijk voor de uitvoeringsorganisatie van het arboconvenant, het landelijk project Arbeid & Politie. Brink over de geboekte resultaten: 'We hebben onze inspanningen vooral gericht op de medewerkers zelf met als doel hen inzetbaar te houden. Zij staan centraal in de vele omgevingsfactoren die op hen van invloed zijn. Ik ben trots op wat we tot dusver bereikt hebben. Door de daling is er een arbeidswinst van ruim 1337 mensjaren geboekt en is er een bedrag van 41 miljoen euro bespaard.'

Bij het ondersteunen van de korpsen op het managementveld arbo, verzuim en reïntegratie ontwikkelde het landelijk project Arbeid & Politie een aanbod van diverse producten en activiteiten. De korpsen hebben deze ingezet bij het behalen van hun convenantsdoelen. Zo werd er ondermeer gewerkt aan maatregelen om de werkdruk en -stress in het politiewerk te verminderen, kwamen er fit- en gezondheid programma's en werd aandacht besteed aan plezier in het werk. Hierdoor werd ook een tweede doel bereikt namelijk het aantal politiemensen dat te maken heeft met psychische belasting in drie jaar tijd met 10 procent te verminderen.

De dalende cijfers van het ziekteverzuim bij de politie worden onderbouwd met twee onderzoeken. Eà©n betreft een onderzoek naar werkstress bij de politie in 1999 en 2004, uitgevoerd door TNO. De ander is een door Research voor Beleid uitgevoerd evaluatieonderzoek van het arboconvenant.
De conclusie van TNO is: 'Het is gelukt! Politiemedewerkers voelen zich mentaal beter dan vijf jaar geleden. Het doel om blootstelling aan werkdruk en -stress met gemiddeld 10 procent te verminderen is gehaald. Door Research voor Beleid wordt geconcludeerd dat het arboconvenant een positief effect heeft gehad op de reductie van het ziekteverzuim en het arbeidsrisico psychische belasting.
We kunnen echter niet achterover leunen want er is nog steeds risico aanwezig en op veel vlakken is verbetering nodig en mogelijk.'

De Ministeries van BZK en SZW, de Raad van Hoofdcommissarissen en de vakbonden, zien ook brood in verdere inspanningen want er is al een nieuw ArboPLUSconvenant voor de politie opgesteld dat geldt tot 1 juli 2007.

bron:NPI