De markt voor fysiotherapie is nog niet gereed voor blijvende vrije prijsvorming. Na het eerste turbulente jaar met vrije prijzen begint de marktwerking op gang te komen. Er zijn duidelijke verbeteringen zichtbaar ten opzichte van 2005. Maar met name op het gebied van transparantie scoort de sector nog onvoldoende. Het College tarieven gezondheidszorg / de Zorgautoriteit in oprichting (CTG/ZAio) adviseert minister Hoogervorst (VWS) daarom het experiment met 1 jaar te verlengen. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de tweede monitor fysiotherapie, die vandaag verschijnt.
Transparantie
De transparantie op het gebied van prijs en kwaliteit is onvoldoende. De verschillen in prestatie tussen fysiotherapeuten zijn niet inzichtelijk. Hierdoor kunnen consumenten en verzekeraars niet kiezen op basis van prijs en kwaliteit en worden fysiotherapeuten onvoldoende geprikkeld tot betere prestaties. Ook de transparantie over de prijs is onder de maat. Fysiotherapeuten zijn verplicht om standaardprijslijsten op te hangen zodat de prijzen voor de patiënt inzichtelijk zijn. Uit de monitor blijkt dat het merendeel van de fysiotherapeuten zich hier niet aan houdt. Consumenten kunnen daardoor niet kiezen op prijs. Om de positie van de consument te versterken zal de Nederlandse Zorgautoriteit (nu nog CTG/ZAio) op transparantie gaan handhaven.
Onderhandelingen
Fysiotherapeuten maken beter gebruik van hun onderhandelingspositie. Uit de eerste monitor van CTG/ZAio van september 2005 bleek veel onvrede bij fysiotherapeuten over het onderhandelingsproces. Uit de nieuwe monit or blijkt dat zorgverzekeraars in 2006 meer differentiatie in de contracten hebben aangebracht, waardoor er meer te kiezen valt. Daarnaast zijn de prijsverschillen tussen de verzekeraars toegenomen en werken fysiotherapeuten vaker samen om hun onderhandelingspositie te versterken. Dit zijn duidelijke indicaties dat de marktwerking op gang komt.
Betaalbaarheid
De contractprijs voor een gewone behandeling is landelijk met ruim 8% gestegen. Volgens de marktpartijen komt dit voort uit een inhaalslag naar redelijke tarieven. Daarnaast is er geïnvesteerd in het verbeteren van kwaliteit, doelmatigheid en transparantie. CTG/ZAio acht het noodzakelijk te blijven monitoren hoe de prijs zich in de komende periode ontwikkelt.
Verlenging
Op basis van bovenstaande bevindingen adviseert CTG/ZAio de minister om het experiment met 1 jaar te verlengen. In het komende jaar kunnen marktpartijen zich concentreren op het vergroten van de transparantie. Daarnaast moet het jaar worden benut om beter inzicht te verkrijgen in de ontwikkelingen op het gebied van prijs en kwaliteit in een vrije markt. Het experiment met vrije prijsvorming is 1 februari 2005 gestart en heeft ten doel de markt te stimuleren tot innovatie, variatie in het aanbod en ondernemerschap. Op verzoek van het Ministerie van VWS volgt de CTG/ZAio de ontwikkelingen. Met name is onderzocht of met de invoering van de vrije prijzen de publieke belangen zijn gewaarborgd: de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de fysiotherapeutische zorg.
bron:CTGZorg