De Nederlandse Zorgautoriteit in oprichting (NZa i.o.) gaat de marktstructuur in de thuiszorg onderzoeken. Aanleiding is het toenemend aantal signalen over marktfalen in die sector. De meest verontrustende signalen hebben betrekking op machtsconcentraties, ondoorzichtige constructies en het zogeheten 'doorcontracteren'. Enkele gevallen zijn van dusdanige aard dat de NZa i.o. FIOD-ECD heeft gevraagd te onderzoeken of er sprake is van een economisch delict. De NZa i.o. zal op basis van de bevindingen van het onderzoek en de conclusies van FIOD-ECD maatregelen nemen om de markt beter te laten functioneren.

Inhoud
De NZa i.o. ontvangt in toenemende mate signalen van zowel grote als kleine zorgaanbieders en van zorgkantoren dat de markt voor thuiszorg niet goed functioneert. Een belangrijk deel heeft betrekking op doorcontracteren, waarbij een thuiszorginstelling het gecontracteerde werk uitbesteed aan een zelfstandige instelling, die het werk voor een veel lagere prijs uitvoert. Het financiële voordeel dat dit oplevert komt mogelijk niet ten goede aan de AWBZ zorg. De NZa i.o. wil dat de zorgaanbieders inzichtelijk maken in welke mate zij gebruik maken van doorcontractering. De zorgkantoren kunnen daar bij het maken van prijsafspraken rekening mee houden. Voor hetzelfde geld kan dan meer zorg worden geleverd.

Een ander punt van zorg betreft machtsconcentraties op de AWBZ markt. Zorgkantoren geven aan de machtsblokken van grote aanbieders niet te kunnen doorbreken. Door een hoge concentratie op de markt kunnen de kantoren in veel gevallen niet om bepaalde aanbieders heen. Nieuwe aanbieders komen er nauwelijks tussen. De beperkte mogelijkheid om in te kopen bij andere dan de grote zorgaanbieders vormt een risico voor de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg.

Tot slot constateert de NZa i.o. in de recent verschenen monitor AWBZ een gebrek aan prikkels voor zorgkantoren om doelmatige zorg in te kopen die voldoet aan de wensen van de klant. Zo krijgen de kantoren geen vergoeding op basis van de inspanningen die zij leveren, maar een vast bedrag. De stimulans om zorg in te kopen op basis van kwaliteit en prijs ontbreekt daardoor.

bron:NZa