In 2005 waren de uitgaven aan de gezondheids- en welzijnszorg 61,5 miljard euro. Dat is 2,8 procent meer dan in 2004. Het is het derde jaar op rij dat de uitgaven minder toenemen dan in het jaar ervoor. In 2002 bedroeg de toename van zorguitgaven nog bijna 13 procent. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.
Ook in 2005 was de loonkostenstijging in de zorginstellingen beperkt. Daarnaast zijn de tarieven van de meeste vrije beroepsbeoefenaren nauwelijks verhoogd en die van de medisch specialisten gedaald. Verder hebben de zorginstellingen, in convenanten met de overheid, afgesproken om doelmatiger te gaan werken.
Lagere tarieven specialisten drukken kosten ziekenhuizen
Binnen de zorg vormen de ziekenhuizen en specialistenpraktijken (medisch-specialistische zorg) verreweg de grootste kostenpost. Aan deze zorg is vorig jaar 1,2 procent meer uitgegeven. De stijging bleef beperkt door lagere tarieven van medisch specialisten en een beperkte stijging van de loonkosten van personeel in loondienst. Daarnaast waren er in 2004 incidentele extra uitgaven voor het inlopen van eerder ontstane achterstanden in de financiering van de medisch-specialistische zorg.
Tarieven vrije beroepsbeoefenaren nauwelijks verhoogd
De tarieven van de meeste vrije beroepsbeoefenaren (huisartsen, tandartsen, verloskundigen en paramedici) zijn in 2005 nauwelijks gestegen. Hierdoor bleef de stijging van de uitgaven aan hun praktijken beperkt tot 2,1 procent. De uitgaven aan praktijken van fysiotherapeuten stegen wel aanzienlijk. Na de introductie van het experiment met vrije prijsvorming zijn de prijzen hier fors gestegen. Deze stijging komt volgens verzekeraars en fysiotherapeuten voort uit een inhaalslag naar redelijke tarieven.   
Weer stijging uitgaven geneesmiddelen
In tegenstelling tot een jaar eerder zijn in 2005 de uitgaven aan geneesmiddelen gestegen. De stijging van 4,4 procent komt vooral door een toenemend medicijngebruik, onder meer omdat de kosten van zelfzorggeneesmiddelen bij langdurig gebruik weer worden vergoed. De prijzen bleven redelijk stabiel door een convenant dat gericht is op vrijwillige prijsverlaging van generieke middelen en middelen waarvan het patent is verlopen. 
Uitgaven kinderopvang gedaald
Na jaren met grote stijgingen zijn in 2005 de uitgaven aan verstrekkers van kinderopvang als gevolg van de nieuwe Wet op de kinderopvang met 1,5 procent gedaald.

Daarentegen stegen binnen de zorg de uitgaven aan gehandicaptenzorg het hardst, namelijk met 7,0 procent. De gehandicaptenzorg kreeg relatief veel extra geld toebedeeld uit de AWBZ. Hetzelfde geldt voor de geestelijke gezondheidszorg. De uitgaven hieraan stegen met 6,6 procent.
bron:CBS