Minister Dekker vindt dat Nederlandse bedrijven een grotere rol kunnen spelen bij het huisvesten van lage inkomensgroepen in Zuid-Afrika. Vooral de zogenoemde integrale woningbouw biedt veel kansen. Het gaat om energiezuinige huizen in volkswijken waarbij steeds meer rekening wordt gehouden met veiligheid, sociale-economische leefsituatie en infrastructuur. Ruim 60 procent van de bevolking van Zuid-Afrika, 25 miljoen van de 45 miljoen inwoners, woont in sloppenwijken. Ook kunnen Nederlandse bedrijven wellicht een rol spelen bij de aanleg van infrastructuur voor het WK voetbal dat in 2010 in Zuid-Afrika wordt gehouden. 

De minister keerde dinsdag terug van een werkbezoek aan Zuid-Afrika. Het bezoek op uitnodiging van haar ambtsgenoot minister Sisulu (Volkshuisvesting) stond vooral in het teken van wonen en bouwen. "Nederland heeft een geschiedenis van ruim honderd jaar sociale volkshuisvesting. Met die ervaring kunnen we Zuid-Afrika behulpzaam zijn met nieuwe huisvesting. Omgekeerd kan Nederland ook leren van Zuid-Afrika. Vooral de manier waarop het land sociale woningbouw probeert te creëren voor de inwoners van sloppenwijken en daarbij vraagstukken probeert op te lossen als bijvoorbeeld veiligheid,  energieverbruik en klimaatverandering", aldus minister Dekker.
Volgens de minister staat het land voor een enorme opgave op het gebied van volkshuisvesting en armoedebestrijding. Van de zwarte bevolking is ruim 40 procent werkeloos. "Het grootste probleem is hoe het land de vicieuze cirkel kan doorbreken van onvoldoende middelen om te investeren, onvoldoende gewenning bij bewoners om regelmatig huur te betalen, geringe kwaliteit van het lokale overheidsmanagement om een consistente woningbouwpolitiek te formuleren en uit te voeren, de gebrekkige ervaring bij woningcorporaties en particuliere beheerders om hun bestaande voorraad beter te beheren en gebrek aan vertrouwen bij kapitaalverschaffers."
Nederland tekende in 1997 een samenwerkingsovereenkomst (Memorandum of Understanding) met Zuid-Afrika op het gebied van sociale woningbouw. De afgelopen jaren heeft Nederland onder andere kennis en geld beschikbaar gesteld voor het opstellen van een beleidsdocument over volkshuisvesting in Zuid-Afrika. Minister Dekker wil nu onderzoeken of de bestaande samenwerking tussen overheden, gemeenten en woningcorporaties tussen Zuid-Afrika en Nederland - vanuit Nederland naast het ministerie van VROM, onder andere de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Aedes, de koepel van woningcorporaties - kan worden aangevuld met initiatieven van bedrijven uit beide landen. Vooral op het gebied van woningbouw, infrastructuur en planning kunnen innovatieve programma's en projecten van het bedrijfsleven de integrale woningbouwprogramma's en infrastructurele projecten verder invullen.

Handelsdelegatie
In het kielzog van minister Dekker reisde een handelsdelegatie mee van ruim dertig personen. De delegatie bezocht diverse seminars en werkbijeenkomsten en  de sloppenwijken in Johannesburg, Pretoria, Kaapstad en East London. De minister was ondanks de vele problemen in het land sterk onder de indruk van wat het land sinds de afschaffing van de apartheid in 1994 heeft bereikt. De participatie van zwarten en vrouwen heeft in vrijwel alle sectoren van de samenleving plaatsgevonden.
Ook wil de Zuid-Afrikaanse regering nu zelf meer doen om het immense huisvestingsvraagstuk op te lossen. In het kader van 'Breaking New Ground Strategies' probeert het ministerie van Volkshuisvesting bij de renovatie van townships vooral te kijken naar de totale leefsituatie in deze sloppenwijken en  fysieke, sociale en economische pijlers gezamenlijk aan te pakken. De regering zet daarbij haar kaarten op organisaties die arme groepen helpen gerichte beheerorganisaties op te richten die aan nauw omschreven projecten werken. Daarnaast moet een nieuwe huisvestingswet en een toezichthoudende autoriteit, een nieuwe ontwikkeling op gang brengen om huisvesting, scholing en werkgelegenheid voor de zwarte bevolking beter te kunnen garanderen.
Na aanleiding van het werkbezoek zullen Nederlandse private investeerders de komende maanden nagaan hoe ze concrete samenwerkingsverbanden kunnen aangegaan. Op het gebied van watersport en toerisme zijn tijdens de reis reeds al afspraken gemaakt.

WK 2010
De komende jaren investeert de Zuid-Afrikaanse regering, in diverse steden waaronder Kaapstad en Port Elisabeth, voor de wereldkampioenschappen voetbal in 2010 in grootschalige projecten zoals de bouw van stadions, bijbehorende accommodaties, infrastructuur en woningbouw. Het Nederlandse bedrijfsleven gaat bekijken hoe ze daaraan kan bijdragen. Over een half jaar bekijkt minister Dekker met de handelsdelegatie wat die initiatieven hebben opgeleverd. Ook bekijkt ze of er een platform kan worden opgericht waarin overheid en bedrijfsleven in Zuid-Afrika en Nederland intensiever kunnen samenwerken bij het aangaan van investeringen.

bron:VROM