De achterstand van het onderhoud in de openbare ruimte dreigt in fors tempo toe te nemen. Dat blijkt uit de notitie Beheer in Balans, die maandag 25 april 2005 is gepresenteerd aan de gemeenteraad van Utrecht ter voorbereiding op de behandeling van de Voorjaarsnota. Op dit moment is er sprake van een achterstand van 120 miljoen euro. Bij ongewijzigd beleid dreigt dat tekort op te lopen tot 207 miljoen euro in 2015. De kans dat calamiteiten zich voordoen groeit naarmate de onderhoudsachterstanden verder toenemen.

De gemeenteraad van Utrecht heeft meerdere malen aandacht gevraagd voor het achterstallig onderhoud in de openbare ruimte. Dat heeft bij de behandeling van de begroting 2004 onder andere geleid tot een structurele verhoging van E 4,5 miljoen voor het beheer van de openbare ruimte. Daarnaast heeft de raad een amendement aangenomen, waarin is bepaald dat in de periode 2004-2007 E 37,5 miljoen naar voren wordt gehaald voor de aanpak van een deel van het hoogst noodzakelijke achterstallige onderhoud; de zogeheten Oldenborggelden. Ondanks deze maatregelen bestaat nog steeds een structureel tekort van E 17,1 miljoen per jaar. Dat bedrag is minimaal nodig om de openbare ruimte op een waardering van een '6' en de binnenstad en de parken op een waardering van '7' te krijgen. Dit blijkt uit de notitie Beheer in Balans.

Het college van Utrecht presenteert in de notitie een aantal richtingen, waarmee de gemiddelde jaarlijkse groei van het achterstallig onderhoud kan worden teruggebracht naar E 3,7 miljoen. Daarnaast zijn scenario's geschetst hoe het achterstallig onderhoud in de periode 2006 - 2014 teruggebracht kan worden Het college stelt bovendien voor het rente-effect van de Oldenborggelden teniet te doen. Dit effect zorgde ervoor dat de rente die betaald moest worden voor de naar voren gehaalde investeringen weer ten laste ging van beheer en onderhoud. Het college stelt in de Voorjaarsnota hiervoor een bedrag van E 1,4 in 2006 en vanaf 2007 E 1,9 miljoen beschikbaar.

In de notitie Beheer in Balans zijn twee scenario's uitgewerkt. Het eerste scenario gaat uit van een investeringsimpuls, waarmee het bestaand achterstallig onderhoud door middel van extra investeringen wordt aangepakt. Het tweede scenario gaat uit van het terugdringen van de groei van het achterstallig onderhoud. Met het eerste scenario is het mogelijk de ontwikkeling van het achterstallig onderhoud tot 2015 redelijk stabiel te houden en dus niet verder op te laten lopen. Het tweede scenario gaat uit van het temperen van de groei van het achterstallig onderhoud in drie stappen. De eerste stap is het inzetten van middelen van genoemde maatregelen op het investeringstekort. Een extra inspanning blijft dan wel nodig om het achterstallig onderhoud niet verder te laten oplopen. De tweede stap in dit scenario is het stoppen van de groei van het achterstallig onderhoud. Dit kan wanneer naast de eerste stap met ingang van 2006 ook 2 miljoen euro beschikbaar komt voor het inlopen van het tekort op het onderhoud. Daarnaast is het nodig dat in 2011 de resterende 1,7 miljoen op het investeringstekort is weggewerkt.

bron:gemeente Utrecht