De Nederlandse Boekverkopersbond (NBb)
roept CDA en VVD op af te zien van het voornemen de BTW op boeken
te verhogen van 6% naar 19%. Bij een BTW-verhoging van 6 naar 19%
zal de netto-omzet van de boekhandel met ongeveer 11% afnemen en
het nettorendement met bijna 4% van de omzet dalen, waardoor een
groot aantal boekhandels in de rode cijfers zal belanden. Dat is
zeer schadelijk voor de sector en komt de brede verspreiding van
het boek - een belang dat de Wet op de Vaste Boekenprijs nu juist
beoogt te beschermen - niet ten goede.

Met de totstandkoming van de Wet op de
Vaste Boekenprijs is nadrukkelijk onderschreven dat het boek als
cultuurprodukt een bijzondere positie inneemt. De brede
beschikbaarheid van het boek en de toegankelijkheid daartoe
verdienen bescherming. Het is dan ook volstrekt onbegrijpelijk dat
zelfs maar overwogen wordt het boek met dertien procent extra BTW
te belasten. Dit terwijl in alle EU-lidstaten (op Denemarken na)
boeken onder een verlaagd of 0% BTW-tarief (bijvoorbeeld
Groot-Brittannië) vallen. De Europese Unie heeft ten aanzien
van de BTW bepaald dat boeken bij voorkeur onder het lage tarief
vallen.

Verschillende onderzoeken (waaronder
uitgevoerd door Cranfield School of Management, de Europese
Commissie en het Sociaal en Cultureel Planbureau) in binnen- en
buitenland tonen aan dat wanneer de prijs van boeken stijgt, de
vraag ten minste rechtevenredig daalt en omgekeerd. Dit wordt
onderstreept door landen als Zweden waar in 2002 een BTW-verlaging
van 25% naar 6% doorgevoerd werd. Dit had een prijsdaling van 15%
tot gevolg en een toename van verkochte boeken van 20%. In Finland
werd in 1998 het BTW tarief verlaagd van 12% naar 8% met een
aanzienlijke toename van verkochte boeken.

Een verhoging van het BTW-tarief zal de
concurrentiepositie van de Nederlandse boekhandel ten opzichte van
de buitenlandse internetboekhandels verder doen verslechteren. Door
de toename van het prijsverschil zal de consument eerder besluiten
boeken vanuit het buitenland te importeren.

bron:NBb