Nederland kan de komende zeven jaar naar
verwachting circa 2 miljard euro in het platteland investeren. De
Europese Commissie heeft het Plattelandsontwikkelingsprogramma
2007-2013 van Nederland goedgekeurd. Het
Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2) richt zich op
verbetering van de kwaliteit van het landelijk gebied.

Nederland wil met het programma een goed
evenwicht bereiken tussen de kwaliteit van natuur en landschap en
het gebruik daarvan voor land- en bosbouw, wonen, recreatie en
gezondheid.

Het programma heeft vier prioriteiten:

versterken van de concurrentiekracht van
de land- en bosbouwsector;

verbeteren van het milieu en de
natuur;

verbeteren van de leefbaarheid van het
platteland en de diversificatie van de plattelandseconomie;

de uitvoering van de
plattelandsontwikkeling door lokale actiegroepen
(Leader-aanpak).

Daarbij worden verschillende concrete
maatregelen genoemd. Enkele voorbeelden zijn: modernisering van
landbouwbedrijven, verbetering van de infrastructuur, steun aan
kleine ondernemingen, ondersteuning van toeristische activiteiten,
dorpsvernieuwing en verbeteren van het cultureel en landelijk
erfgoed.

Plattelandsnetwerk

Voor het programma wordt ook een Nationaal
Plattelandsnetwerk ingesteld. Dit netwerk moet mensen bijeen te
brengen uit organisaties en overheidsdiensten die bij de
plattelandsontwikkeling zijn betrokken.

Investeringen

Naar verwachting kan Nederland ongeveer 2
miljard investeren in het platteland. De Europese Unie stelt 500
miljoen euro beschikbaar. Rijk en provincies dragen samen hetzelfde
bedrag bij.

Ruim 600 miljoen euro bestaat uit
verwachte aanvullende nationale overheidsfinanciering die in het
kader van het programma als staatssteun is goedgekeurd.

Daarnaast wordt een bedrag van 400 tot 600
miljoen euro verwacht aan particuliere investeringen.

Bron:LNV