PvdA staatssecretaris Bussemaker heeft
dinsdag een overeenkomst getekend met vertegenwoordigers van de
VNG, werkgevers en werknemers in de thuiszorg over de personele
gevolgen van de Wet maatschapppelijke ondersteuning (Wmo). Op 1
januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning in werking
getreden. Er zijn signalen dat er door deze overgang van de
huishoudelijke hulp vanuit de AWBZ naar de Wmo gedwongen ontslagen
(al dan niet collectief) plaatsvinden.

Gedwongen ontslag

In de overeenkomst spreken de partijen af
om de personele gevolgen die optreden als gevolg van de invoering
van de Wmo, te beperken. Inzet hierbij is gedwongen ontslag zoveel
mogelijk te voorkomen en nieuwe loopbaanperspectieven te
creëren voor de werknemers, vooral voor medewerkers in de
thuiszorg van wie de zekerheid op werk wordt bedreigd door de
Wmo.

Voor de uitvoering van de overeenkomst is
eenmalig 20 miljoen euro beschikbaar als gevolg van het amendement
Joldersma/Bussemaker op de VWS-begroting 2007.

Behouden

Vertrekpunt is dat mensen die nu in de
zorg werken, behouden moeten blijven voor de sector. Door de
vergrijzing zijn veel arbeidskrachten nodig. Alle partijen hebben
aangegeven dat er alles aan gedaan moet worden om het verlies van
de arbeidskrachten in de zorgsector te voorkomen.

bron:VWS