De ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM geven een subsidie voor schone
dieselmotoren aan binnenvaartondernemers. Hiermee kunnen ook binnenvaartschepen een
steentje bijdragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Met de schone motoren wordt voldaan aan de fase 2 uitstootnormen die vanaf 2007 door de EU en de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) verplicht worden gesteld voor nieuwe schepen.

Het gaat om een bedrag van tien tot dertig euro per kW motorvermogen. Ook is een bijdrage mogelijk voor motoren die aangepast worden aan nog verdergaande normen, bijvoorbeeld door toepassing van een NOx-katalysator. Deze maatregelen wordt voor circa honderd euro per kW gesubsidieerd. Subsidie kan met terugwerkende kracht worden verkregen als de schone motor na 12 november 2005 is aangeschaft.Vanaf vrijdag 13 januari 2006 is het voor Nederlandse binnenvaartondernemers mogelijk om de subsidie voorschone dieselmotoren aan te vragen. Op www.senternovem.nl/vers staat digitale informatie en kunnen aanvraagformulieren worden gedownload.
De subsidieregeling dieselmotoren voor binnenvaartschepen wordt uitgevoerd in 2006. Na 2006 blijft de regeling bestaan, maar dan vervalt de subsidie voor het voldoen aan de normen die in 2007 van kracht worden. Het subsidiebudget voor het eerste jaar bedraagt twee miljoen euro. Bij voldoende belangstelling is tot 2010 in totaal twintig miljoen euro beschikbaar voor de subsidieregeling.
bron:VenW