Ruim 20.000 UWV-cliënten hebben in de
eerste negen maanden van dit jaar een baan gevonden na een
re-integratietraject. Daarnaast hebben bijna 4.000 cliënten
werk gevonden na intensieve begeleiding van een re-integratiecoach
van UWV.

Het aantal WW-uitkeringen is gedaald, net
als het aantal WAO- en WAZ-uitkeringen. Het aantal Wajongers is
echter verder gestegen, tot ruim 153.000. Eind september verstrekte
UWV bijna 14.000 WIA-uitkeringen. Dit blijkt uit het derde
wartaalverslag over 2006 van UWV.

Re-integratie

In de eerste negen maanden van het jaar
hebben ruim 20.000 cliënten (vanuit WW of

arbeidsongeschiktheidsuitkering) werk
gevonden via een re-integratietraject. UWV verwacht in 2006,
conform de doelstelling, 27.500 cliënten naar werk te
begeleiden. Daarnaast hebben, na intensieve begeleiding van een
re-integratiecoach, 3.844 mensen een baan gevonden.

Ruim 205.000 herbeoordelingen

In de eerste negen maanden van dit jaar
heeft UWV in totaal bijna 81.000 mensen opnieuw beoordeeld. Door
onder meer de inzet van re-integratiebegeleiders konden bijna
10.000 herbeoordelingen achterwege blijven. Sinds de start van de
herbeoordelingen in oktober 2004 zijn in totaal ruim 205.000 mensen
herbeoordeeld. Van 36,5% werd de uitkering verlaagd of
beëindigd. Het percentage verlaagde en beëindigde
uitkeringen is iets aan het afnemen, onder andere doordat nu meer
ouderen worden herbeoordeeld. Zij blijken vaker hun (gedeeltelijke)
uitkering te behouden omdat ze meer verdienden voor ze
arbeidsongeschikt werden.

Daling aantal WW- en
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

Het aantal WW-uitkeringen is tot en met
september gedaald tot ruim 260.000. Eind 2006 verstrekt UWV naar
verwachting 253.000 WW-uitkeringen. Van alle mensen van wie de
WW-uitkering wordt beëindigd, is in ruim de helft van de
gevallen de reden voor de beëindiging dat zij weer aan het
werk zijn. Dit percentage is vrij constant.

Het aantal WAO-uitkeringen is tot en met
september gedaald tot ruim 652.000. Ook het

aantal WAZ-uitkeringen daalde; eind
september verstrekte UWV bijna 49.000

WAZ-uitkeringen. Het aantal
Wajong-uitkeringen is juist gestegen. In de eerste drie

kwartalen nam het aantal
Wajong-uitkeringen toe met 6.000 tot ruim 153.000. Ook het

aantal WIA-uitkeringen is - logischerwijs
- gestegen. Eind september verstrekte UWV bijna 14.000
WIA-uitkeringen: ruim 11.000 WGA-uitkeringen en bijna 2.600
IVA-uitkeringen.

Toename aantal toekenningen ziektewet

Het aantal ziektewetuitkeringen is fors
toegenomen. Het aantal toekenningen tot en met het derde kwartaal
is bijna 400.000, een stijging van 50% ten opzichte van dezelfde
periode vorig jaar. De verklaring ligt in het feit dat het aantal
uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk contract is toegenomen.
Méér mensen, en daardoor meer ziekmeldingen. UWV
verzorgt de ziektewetuitkering van deze groepen. Daarnaast heeft
UWV de achterstanden ingehaald die waren ontstaan na de invoering
van het nieuwe ziektewetsysteem. Ook het aanpassen van de
telsystematiek heeft ervoor gezorgd dat het aantal toekenningen is
toegenomen. Het doel van UWV is om het ziekteverzuim zo kort
mogelijk te houden. In de eerste dertien weken herstelt 85%. Van
degenen die na 13 weken nog ziek zijn, herstelt 77% voor de
maximumduur van 104 weken. Daarmee wordt aan de norm voldaan.

Minder klachten

Het aantal klachten is afgenomen. In het
derde kwartaal ontving UWV bijna 4.000 klachten, dit is ongeveer de
helft van het aantal klachten in het eerste kwartaal. De daling was
het sterkst bij de Ziektewet, waarover in het eerste kwartaal
vanwege problemen met de invoering van een nieuw systeem veel
klachten binnenkwamen. Het effect van de genomen maatregelen begint
zichtbaar te worden. Ook over de andere bedrijfsonderdelen werd
minder geklaagd.

Personeel en organisatie

Op 1 oktober waren bij UWV 18.450
medewerkers in dienst. Dit is een daling van 5.400 ten opzichte van
1 januari 2003. Tot nu toe zijn in totaal 1.600 medewerkers
boventallig geworden; eind september waren er nog 305
boventalligen. UWV probeert gedwongen ontslagen te voorkomen door
medewerkers zoveel mogelijk van werk naar werk te begeleiden, onder
andere door samenwerking met andere organisaties en door actief op
zoek te gaan naar vacatures buiten de organisatie. In de eerste
drie kwartalen heeft UWV 97% van het voor die periode begrote
budget van bijna 1.381 miljoen besteed. Over heel 2006 verwacht UWV
binnen de begroting van 1.841 miljoen euro te blijven.

bron:UWV