Het kabinet heeft vandaag definitief
ingestemd met een regeling waarbij mantelzorgers een jaarlijkse
financiële waardering krijgen van 250 euro.Mezzo, Landelijke
Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg ijvert al jaren
voor een vergoeding voor mantelzorgers. Ze is derhalve blij met
deze vorm van erkenning van de grote groep mensen die intensief en
langdurig voor een ander zorgen. Mantelzorgers besparen de
samenleving veel geld en derven niet zelden zelf inkomsten als
gevolg van hun grote onbetaalde inzet voor thuiswonende chronisch
zieken, gehandicapten en hulpbehoevende ouderen.

De regeling gaat ervan uit dat
mantelzorgers in aanmerking komen voor 250 euro als zij zorgen voor
iemand met een indicatie voor extramurale AWBZ-zorg van zes maanden
of langer. De verwachting is dat hiermee een grote groep
mantelzorgers wordt bereikt. Toch blijven er nog veel mantelzorgers
over die zelf alle zorg verlenen en geen beroep(kunnen) doen op
AWBZ-zorg. Mezzo vindt dat ook deze mantelzorgers in aanmerking
moeten kunnen komen voor de regeling.

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel
Planbureau blijkt dat mantelzorgers gemiddeld 617 euro uitgeven
voor de hulp die ze verlenen (voor mantelzorgers die lang en
intensief zorgen is dit 1117 euro). In totaal gaat het om circa 830
miljoen op jaarbasis. Mezzo is dan ook van mening dat de
waarderingsbijdrage niet als alibi mag fungeren om geen werk te
maken van verdergaande vergoedingsregelingen voor mantelzorgers.
Daarnaast moeten de andere vormen van ondersteuning worden
uitgebreid zoals respijtzorg, praktische hulp en het
vergemakkelijken van het combineren van mantelzorg met een betaalde
baan.

Mezzo heeft CDA, PvdA en de Christen Unie
gevraagd om dit vast te leggen in het

regeerakkoord. Mezzo heeft bovendien de
Tweede Kamer opgeroepen om op 6 februari bij de
begrotingsbehandeling VWS in te stemmen met een amendement (Van
Vendrik e.a). Dit

amendement beoogt nu al de middelen voor
mantelzorgondersteuning(door gemeenten in het kader van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning)uit te breiden.

bron:Mezzo