De 3 grote vakcentrales, FNV, CNV en MHP hebben een oplossing voorgesteld om uit de vastgelopen discussie over een mogelijke splitsing van de energiebedrijven te komen. Zij hebben de Tweede Kamer in een brief gevraagd het nu aanhangige wetsvoorstel tot splitsing te laten rusten en het kabinet op te dragen met de energiebedrijven een concreet meerjarenprogramma van investeringen af te spreken, om Nederland de overgang naar duurzame energie te laten maken. De energiebedrijven hoeven dan niet te splitsen, omdat dit hun positie onaanvaardbaar zou verzwakken. Zij zouden dan nog nauwelijks aan verduurzaming van de energievoorziening kunnen bijdragen.

Essent, Eneco, Nuon en Delta - die samen 80% van de Nederlandse energievoorziening voor hun rekening nemen - hebben inmiddels op het initiatief van de vakbeweging ingehaakt. Zij hebben Minister L.J. Brinkhorst (Economische Zaken) en de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin zij zich bereid verklaren een dergelijk Convenant af te sluiten. Zij spreken van 'een robuust programma van investeringen'.

De Ondernemingsraden, verenigd in het LME, hebben de aanzet tot deze oplossing gegeven. Bezorgd om het voortbestaan van hun bedrijven hebben zij een brug weten te slaan tussen de belangen van de vakbeweging en die van hun ondernemingsbesturen.

. Economische impuls nodig
De vakcentrales verwachten met een ambitieus meerjarenprogramma duurzame energie-voorziening en het achterwege laten van splitsing meerdere vliegen in à©à©n klap te slaan.
1. Een nationale impuls voor groei en werkgelegenheid.
2. Behoud van de energiesector, die anders na splitsing en privatisering goeddeels door grote buitenlandse bedrijven zou worden opgeslokt.
3. Een programma om op een schonere manier energie op te wekken.
4. Ruimte maken voor een fundamentele discussie over nut en noodzaak van privatisering van nutsbedrijven. Als er al geprivatiseerd dient te worden, moeten scherp omschreven publieke belangen zijn geborgd.
5. Het ontlopen van claims van Amerikaanse houders van lease-overeenkomsten met de
energiebedrijven. Claims die na splitsing te verwachten zijn. Deze claims kunnen al bij al in de vele honderden miljoenen lopen en bedrijven in gevaar brengen.

De vakcentrales menen dat er ruimte is voor deze aanpak nu het merendeel van de
aandeelhouders van de energiebedrijven - provincies en gemeenten - te kennen heeft
gegeven voorlopig geen behoefte aan privatisering en dus verzilvering van aandelen te hebben. Ons omringende landen maken bovendien geen enkele haast met privatisering en geen enkel ander land splitst zijn energiebedrijven.

bron:Essent