Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil
maximaal 400.000 euro beschikbaar stellen om als proef
detacheringsbedrijven uitkeringsgerechtigden aan werk te laten helpen
in de land- en tuinbouw. Deze bedrijven nemen de uitkeringsinstanties,
boeren en tuinders de administratieve rompslomp uit handen. Daarnaast
gaan uitvoeringsinstanties er door betere afspraken en strengere
controles voor zorgen dat meer mensen met een uitkering als
seizoenwerker aan de slag gaan.

Dit staat in een brief die Van Hoof heeft gestuurd aan de Tweede Kamer.
In de brief staan de maatregelen die Van Hoof neemt met LTO-Nederland,
uitvoeringsinstanties en de Raad voor Werk en Inkomen om ervoor te
zorgen dat meer mensen met een uitkering als seizoenwerker aan de slag
gaan. Alle betrokken partijen hebben hier een eigen rol in.

In drie regio's komen er proefprojecten met detacheringsbedrijven. De
detacheringsbedrijven kunnen bijstandsgerechtigden voor een langere
periode in dienst nemen om ze achtereenvolgens te laten oogsten bij
verschillende tuinders en boeren. Bovendien nemen de bedrijven tuinders
en boeren de administratieve rompslomp uit handen en zorgen ze voor
vervanging bij ziekte. LTO-Nederland en de Centrale organisatie voor
Werk en Inkomen (CWI) stimuleren dat er voldoende vraag komt van
werkgevers en aanbod van uitkeringsgerechtigden om de
detacheringsconstructie succesvol te maken.

Met uitkeringsinstanties zijn afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat
meer mensen met een uitkering als seizoenwerker aan de slag gaan.
WW'ers hoeven alleen te solliciteren op banen die passen bij hun
opleiding. Met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen is
afgesproken dat dit voortaan zo ingevuld wordt dat WW'ers tot en met
een MBO-opleiding aan de slag kunnen als seizoensarbeider. Mensen met
een uitkering volgen vaak cursussen en dergelijke om weer aan de slag
te komen. Van Hoof roept gemeenten op deze `reïntegratietrajecten' te
onderbreken, als bijstandsgerechtigden als seizoenwerker aan de slag
kunnen. Ook het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen maakt
afspraken met reïntegratiebedrijven om te voorkomen dat de trajecten
tijdelijke seizoenarbeid in de weg staan.

Om ook werkgevers te stimuleren meer Nederlandse mensen met een
uitkering in dienst te nemen, is Van Hoof bereid een bestaande regeling
uit te breiden die werkgevers vrijstelling van werknemerspremies geeft
als zij langdurig werklozen voor een korte periode aan de slag helpen.
De regeling zou in de land- en tuinbouw gaan gelden voor drie maanden
in plaats van voor zes weken. Ook is met CWI afgesproken dat ze
zorgvuldig kijken of er geen Nederlanders zijn die in de land- en
tuinbouw kunnen werken voordat ze werkgevers een vergunning geven om
met buitenlanders te werken.

Verder is bekeken of uitkeringsgerechtigden meer gestimuleerd kunnen
worden als seizoenwerker aan de slag te gaan. Op dit moment kunnen
gemeenten bijstandsgerechtigden al eenmaal per jaar een onbelaste
premie van maximaal 1.976 euro geven, als stimulans om aan de slag te
gaan. Van Hoof gaat bij gemeenten expliciet onder de aandacht brengen
dat gemeenten ook meerdere malen per jaar een premie kunnen toezeggen
om te stimuleren dat bijstandsgerechtigden achtereenvolgens bij
verschillende boeren en tuinders aan de slag gaan. De totale premie
wordt dan aan het eind van het jaar in een keer uitbetaald (tot een
maximum van 1.979 euro). Verder is afgesproken dat CWI de
uitkeringsinstanties snel informeert als uitkeringsgerechtigden niet
gemotiveerd meewerken, zodat de uitkeringsinstanties sancties kunnen
opleggen.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid