'De neerwaartse spiraal is doorbroken, het vertrouwen keert langzaam terug, de verloedering neemt af en de stedelijke vernieuwing komt in uitvoering,' schrijft minister Dekker in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van het actieprogramma Herstructurering en de 56-wijkenaanpak. In 53 wijken zijn prestatieafspraken gemaakt tussen gemeenten, corporaties en soms ook marktpartijen; in de overige drie wijken zal dit naar verwachting later dit jaar gebeuren.

Dat betekent dat à©à©n wijk in Utrecht en twee in Amersfoort vooralsnog uit het wijkenprogramma verdwijnen omdat daar nog geen concrete prestatieafspraken zijn gemaakt. 
 
Volgens minister Dekker blijkt dat de focus op specifieke wijken - waarvoor twee jaar geleden is gekozen - tempo en versnelling van de stedelijke vernieuwing oplevert. In 15 wijken is de uitvoering al in volle gang en worden al woningen opgeleverd. In 30 wijken is het verhuisproces in gang gezet en worden woningen gesloopt of gerenoveerd en wordt gestart met de nieuwbouw. In 8 wijken zal het iets langer duren voordat woningen worden opgeleverd. De afspraken die zijn gemaakt hebben betrekking op de komende vijf jaar. 
 
De 53 wijken met (bijna afgeronde) prestatieafspraken tellen in totaal 495.000 woningen waarvan 28% koop- en 72% huurwoningen. In die wijken zullen in totaal 60.000 woningen worden gesloopt, worden 81.000 woningen teruggebouwd, 8200 huurwoningen verkocht en 28.000 huurwoningen gerenoveerd. De nieuwbouw van woningen wordt voor bijna 70% gerealiseerd als koopwoning.  
 
Naast sloop, renovatie en nieuwbouw zijn er ook afspraken om de sociale leefbaarheid in de wijken te verbeteren, het wijkimago op te krikken en meer en betere voorzieningen in de wijken tot stand te brengen. De sociale kant wordt vooral in de vier grote steden en in de andere steden in de Randstad met voorrang opgepakt. Er wordt veel geïnvesteerd in zaken als buurtbemiddeling, maatschappelijke opvang en het tegengaan van drugsoverlast. Een belangrijke doelstelling van de wijkenaanpak is dat er een einde wordt gemaakt aan het vertrek van mensen met midden- en hogere inkomens uit de stad. Door het woningaanbod in die wijken meer te variëren en de leefbaarheid te verbeteren, kan deze bewonersgroep worden behouden voor de stad.  
 
Minister Dekker ondersteunt de stedelijke vernieuwing in de periode 2005 tot en met 2009 via het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) met ongeveer 1,4 miljard euro. Daarnaast is er specifiek voor de 56 wijken in 2005 en 2006 een budget beschikbaar van 90 miljoen euro. Dit budget is bestemd voor het opheffen van onvoorziene problemen die zorgen voor vertraging tijdens de uitvoering.  
 
bron:VROM