Het afgelopen half jaar heeft de VWA bij diverse bedrijven en
instellingen intensief gecontroleerd op de naleving van het rookverbod.
Circa 70% van de gecontroleerde bedrijven bleek aan de regels te
voldoen. Tegen bedrijven die de Tabakswet overtraden, is opgetreden. Er
zijn 30 boetes en ruim 1100 waarschuwingen uitgedeeld.

De controle
Controleurs van de VWA hebben de tweede helft van 2004 circa 3700
inspecties uitgevoerd bij bedrijven waar vanaf 1 januari 2004 een
rookverbod geldt. De controles zijn uitgevoerd bij diverse soorten
bedrijven, zoals winkels, kantoren, bouwbedrijven en industriële
bedrijven. Eà©n op de drie bedrijven voldeed niet aan de regels ten
aanzien van het rookverbod. Hiervoor zijn 30 boetes en ruim 1100
waarschuwingen uitgedeeld. Er is gecontroleerd of de werkplekken en de
gezamenlijke ruimten rookvrij zijn. Indien een bedrijf een aparte
rookruimte had ingericht, werd gecontroleerd of deze aan de wettelijke
eisen voldoet.

Met name de bezochte grotere bedrijven hadden een aparte rookruimte
ingericht (27%). In de sectoren industrie en bouwnijverheid werd tegen
46% en 44% van de ondernemers opgetreden. In de sector openbare
voorzieningen (leveranciers van water, elektrisch en gas) werden minder
maatregelen genomen (24%). Ook de
grootte van het bedrijf lijkt van invloed op de naleving van het
rookverbod. Grote bedrijven (meer dan 100 werknemers) hielden zich
minder vaak (42%) aan de regels dan middelgrote bedrijven (33%) en
kleine bedrijven (24%) .

De geldboetes variëren van 300 tot 2400 euro.

Waarom een rookverbod op de werkplek?
De wet- en regelgeving omtrent het rookverbod op de werkplek is sinds 1
januari 2004 van kracht. Het is een van de instrumenten om werknemers
te beschermen tegen gezondheidsschade door meeroken en het helpt
bovendien om tabaksgebruik terug te dringen. Iedere werknemer heeft
recht op een rookvrije werkplek. Dit betekent in de praktijk dat er in
bedrijven niet meer gerookt mag worden, tenzij dit in een speciaal voor
het roken aangewezen ruimte gebeurt.

Klachten
In de tweede helft van 2004 zijn 258 klachten gemeld door werknemers
die aangaven hinder en overlast te hebben van de tabaksrook van
collega's. Naar aanleiding van deze klachten is een inspectie
uitgevoerd.
Klachten over roken op de werkplek of in openbare ruimten kunnen gemeld
worden bij de Warenklachtenlijn op deze website of op het gratis
telefoonnummer 0800-0488. Met anonieme klachten wordt uiteraard uiterst
zorgvuldig omgegaan.

Onderzoek
Uit onderzoek is gebleken dat circa driekwart van de telefonisch
ondervraagde ondernemers aangeeft dat in hun bedrijf een algeheel
rookverbod geldt, met eventueel speciale rookruimten.

25% van de ondernemers geeft aan knelpunten te ervaren bij de invoering
van het rookverbod. Is het rookverbod eenmaal ingevoerd dan geeft 14%
aan nog steeds knelpunten te ervaren bij het handhaven van het
rookverbod. Veelal wordt ´onvoldoende draagvlak voor het rookverbod
onder het personeel' als belangrijkste knelpunt genoemd.

Op de vraag in hoeverre het verplichte rookverbod als redelijk wordt
ervaren antwoord 75% de regels redelijk tot zeer redelijk te vinden.
Eind februari volgen de volledige resultaten van dit onderzoek.

Bron: Voedsel en Waren Autoriteit

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular