Winkelcriminaliteit bezorgt de elektrotechnische detailhandel jaarlijks
een schadepost van minstens 92 miljoen euro. Dat blijkt uit een
onderzoek (zie onder) in opdracht van UNETO-VNI en het
Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). Bovendien zullen de kosten voor
maatregelen om winkeldiefstal tegen te gaan, nog verder oplopen.

 
Bijna de helft van alle ondernemers in de elektrotechnische
detailhandel (45 procent) is de afgelopen twaalf maanden een of meer
keren slachtoffer geworden van externe winkelcriminaliteit. Daartoe
behoren naast stelende klanten, ook inbraak, vernielingen, creditcard
fraude, ramkraken en vals geld.  
 
Twaalf procent van de ondernemers zegt, slachtoffer te zijn geweest van
interne criminaliteit. In die gevallen heeft het eigen personeel zich
aan geld of goederen vergrepen, of anderen daarbij geholpen.
Opmerkelijk is dat 74 procent van de ondernemers aangeeft, geen goed
zicht te hebben op de omvang daarvan. Degenen die dat wel hebben, geven
aan dat het om betrekkelijk grote bedragen gaat. Ondernemers doen vaker
dan voorheen aangifte van interne criminaliteit en personeel dat is
betrapt wordt ook vaker ontslagen.   
 
Verlies: 38.000 euro per winkel  
Op jaarbasis heeft de branche een inkomstenderving van naar schatting
tussen de 0,5 en 1,5 procent van de bruto verkoopwaarde als gevolg van
externe criminaliteit en nog eens 0,8 procent als gevolg van interne
criminaliteit.  
Alleen al bij de wit- en bruingoedwinkels is er jaarlijkse sprake van
een inkomstenderving van 92 miljoen euro. Dat is een gemiddelde van
zo'n 38.000 euro per winkel. Dit bedrag is de afgelopen twaalf maanden
verloren gegaan aan interne en externe criminaliteit. In dit bedrag
zijn ook de kosten voor allerlei preventieve maatregelen zoals
beveiligingssystemen en cursussen meegerekend.   
 
Voorkeuren: klein, duur, snel te verkopen  
Winkeldieven hebben een voorkeur voor de kleine, lichtgewicht artikelen
die zeer attractief zijn voor eigen gebruik. Artikelen die bovendien
zeer snel te verhandelen zijn. Zoals MP3- en DVD-spelers, flatscreens,
palmtops, digitale camera's en mobiele telefoons. Computerwinkels, wit-
en bruingoedwinkels en telecomwinkels zijn vaker doelwit dan andere
winkelsoorten.  
Het merendeel van de ondernemers gebruikt een combinatie van
maatregelen om criminaliteit in de winkel tegen te gaan. Naast
inbraakalarm (93 procent) hebben de meeste ondernemers camera's
geplaatst, extra hang- en sluitwerk, rolluiken en rampalen aangebracht,
artikelen beveiligd in vitrines of met snoeren. Daarnaast hebben
ondernemers zelf en hun personeel vaak preventiecursussen en
opleidingen gevolgd.   
 
Verzekeren steeds moeilijker  
Verzekeringsmaatschappijen stellen steeds zwaardere eisen aan de
ondernemers. Dat heeft ook te maken met het toenemend geweld bij
inbraken. De schade die bij ramkraken optreedt is vaak groter dan de
waarde van de gestolen goederen. Bovendien stellen verzekeraars
uiteenlopende eisen aan beveiligingsmaatregelen. Wat in de ene plaats
moet, is in de andere verboden. Ook gebeurt het dat ondernemers zich na
drie inbraken niet meer kunnen verzekeren. Volgens UNETO-VNI is een
landelijk platform om tot eenduidige afspraken met de verzekeraars te
komen, dringend nodig.  
 
Actie van overheid gevraagd  
UNETO-VNI zal de schokkende resultaten van het onderzoek inbrengen bij
het Platform Detailhandel, dat met de overheid concrete afspraken maakt
over het terugdringen van de winkelcriminaliteit.  
Ondernemers wijzen erop dat een aangifte doen nog steeds veel moeite en
tijd kost. UNETO-VNI dringt daarom aan op het uitbreiden van de
mogelijkheid om digitale aangifte te doen en op volledige acceptatie
van het landelijke aangifteformulier bij alle politiekorpsen. Overigens
blijkt 49 procent van de slachtoffers onder de ondernemers niet bekend
te zijn met de mogelijkheid van digitale aangifte. Daar zal UNETO-VNI
zelf actie op ondernemen. Zo wordt voor de leden een
'winkelcriminaliteit verkenner' ontwikkeld, te raadplegen via internet.
De branchevereniging pleit voor meer begrip en kennis bij de politie.
Binnen een wijkteam, district of korps zou een  speciale
contactpersoon voor de detailhandel moeten worden aangewezen. 
 
 
Preventie nodig voor een veilige winkelomgeving  
Verder zou er een fiscale compensatie moeten komen voor het treffen van
preventieve maatregelen. Bovenop de 54 miljoen euro aan directe schade
door winkelcriminaliteit investeren alleen al de wit- en
bruingoedwinkels jaarlijks 38,2 miljoen euro in preventieve maatregelen
en beheer. Bovendien zijn ondernemers genoodzaakt steeds andere en
nieuwe maatregelen te treffen om de criminaliteit in de winkel te
bestrijden. UNETO-VNI is er voorstander van dat investeringen in
preventiemaatregelen versneld kunnen worden afgeschreven en een vorm
van fiscale stimulering zodat alle ondernemers de noodzakelijke
maatregelen kunnen (blijven) nemen. Het mag niet zo zijn dat
ondernemers afhaken vanwege een maatschappelijk probleem en de daaraan
verbonden hoge kosten voor beveiligingsmaatregelen.  
 
30)Onderzoek: Inkomstenderving in de elektrotechnische detailhandel ten
gevolge van  winkelcriminaliteit uitgevoerd door onderzoeks- en
adviesbureau b&a, Den Haag.  

Bron: UNETO-VNI