Aanleg van de A4 tussen Delft en Schiedam is de beste oplossing voor de verkeersproblematiek tussen Den Haag en Rotterdam. Dat blijkt uit de brief die de adviescommissie IODS (Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam) vandaag, 22 april aan minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft gestuurd. De adviescommissie komt tot dit besluit na bestudering van mogelijke oplossingen. Maar de aanleg mag niet los gezien worden van alle andere projecten in IODS-verband, zo vindt de adviescommissie.

Niet zeven kilometer weg aanleggen, maar zeven vierkante kilometer gebied ontwikkelen, dat was en is het uitgangspunt van de adviescommissie IODS. IODS is een gebiedsgerichte kwaliteitsimpuls bestaande uit onder meer stedelijke vernieuwing, de aanleg van nieuwe natuur, eco- en recreatieve verbindingen en groene diensten en als meest in het oogspringende project de aanleg van de A4 door Midden-Delfland. "En dat gaat veel verder dan alleen het inpassen van de weg. Het hele Midden-Delflandgebied maakt een kwaliteitsslag, waarbij het goede behouden blijft, vaak zelfs versterkt" verwoordt de Rotterdamse wethouder Stefan Hulman namens de adviescommissie.

OorsprongDe autosnelweg tussen Den Haag en Rotterdam (A13) is zwaar belast. In de Trajectnota/MER A4 Delft-Schiedam onderzoekt Rijkswaterstaat mogelijke oplossingen voor deze verkeersproblemen. De eerste fase van dit onderzoek is afgerond. Op basis van deze onderzoeksresultaten heeft de adviescommissie IODS de Ministers van V&W en VROM geadviseerd dat de A4 de beste oplossing is voor de verkeersproblemen tussen Den Haag en Rotterdam. In de fase die nu van start gaat, zal de A4 Delft - Schiedam uitgebreider worden onderzocht. Dan wordt het gekozen alternatief verder ingevuld met maatregelen om de negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

In de Trajectnota/MER A4 Delft-Schiedam zijn de volgende vragen onderzocht:*Draagt het alternatief bij aan de oplossing van de problemen tussen Den Haag en Rotterdam?De A4 kan de groei van het autoverkeer in de spits het beste opvangen, de A4 verbetert de rijtijd op de A13 met circa 30%, en maakt het netwerk minder kwetsbaar bij calamiteiten.*Welke effecten heeft het alternatief op de omgeving?De A4 zorgt voor minder luchtvervuiling en geluidsoverlast langs de A13 en de A20.*Past het binnen het taakstellende budget en is het kosteneffectief?De A4 biedt een goede verhouding tussen de kosten van het alternatief en de mate waarin een oplossing voor het probleem wordt bereikt. De A4 is vergeleken met de andere alternatieven het meest kosteneffectief.

Andere alternatieven die zijn onderzocht zijn de verbreding van de A13 tussen Ypenburg en Doenkade en de aanleg van de A54 tussen Harnasch en Westerlee, eventueel met een Oranjetunnel. In de tweede fase van de Trajectnota/MER wordt ook nog het Meest Milieuvriendelijke alternatief onderzocht.

RandvoorwaardenAls randvoorwaarde heeft de Adviescommissie IODS gesteld dat integraliteit van het IODS programma niet in gedrang mag komen. Dit houdt in dat naast de aanleg van de weg de kwaliteitsprojecten op het gebied van natuur, milieu en recreatie gehandhaafd blijven.

Wettelijke procedureNaast IODS zal ook de Commissie MER advies uitbrengen. De ministers van VenW en VROM besluiten vervolgens welk alternatief de komende maanden meer in detail wordt uitgewerkt. De resultaten hiervan vormen de definitieve Trajectnota/MER die eind 2005 gepubliceerd wordt, en waarop een inspraakprocedure volgt.

IODSIODS staat voor het programma Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam (uitwerking van het Plan Norder). Hierin zijn overheden en belangenorganisaties verenigd met als doel een integrale oplossing te vinden voor mobiliteitsproblemen, de bedreiging van het landelijk gebied en stedelijke vraagstukken, waarbij in ruime mate aandacht is voor mens en milieu.

DeelnemersDe organisaties die aan IODS deelnemen zijn naast de Provincie Zuid-Holland, de Gemeenten Delft, Maassluis, Midden-Delfland (Maasland, Schipluiden), Schiedam en Vlaardingen, het stadsgewest Haaglanden en de Stadsregio Rotterdam, VNO-NCW, Rijkswaterstaat Zuid-Holland, Vereniging Natuurmonumenten, de Zuidhollandse Milieufederatie, het Hoogheemraadschap van Delfland, de WLTO, de ANWB, VNO-NCW West, het Recreatieschap Midden-Delfland en de gezamenlijke Woningbouwcorporaties.
 
bron:Provincie Zuid-Holland

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular